Project

General

Profile

CMIP6 Data References - Model/MIP

Date: 2021-03-09

institution_id source_id activity_id data reference
AER LBLRTM-12-8 RFMIP Mlawer, Eli; Pernak, Richard (2019). AER LBLRTM model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2003 .
AER RRTMG-LW-4-91 RFMIP Mlawer, Eli; Pernak, Richard (2020). AER RRTMG-LW4.91 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9961 .
AER RRTMG-SW-4-02 RFMIP Mlawer, Eli; Pernak, Richard (2020). AER RRTMG-SW4.02 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9963 .
AS-RCEC HiRAM-SIT-HR HighResMIP Tu, Chia-Ying (2020). AS-RCEC HiRAM-SIT-HR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13301 .
AS-RCEC HiRAM-SIT-LR HighResMIP Tu, Chia-Ying (2020). AS-RCEC HiRAM-SIT-LR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13303 .
AS-RCEC TaiESM1 AerChemMIP Tsai, I-Chun; Lee, Wei-Liang; Hsu, Huang-Hsiung (2020). AS-RCEC TaiESM1.0 model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9682 .
AS-RCEC TaiESM1 CFMIP Shiu, Chein-Jung; Lee, Wei-Liang; Hsu, Huang-Hsiung (2020). AS-RCEC TaiESM1.0 model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9683 .
AS-RCEC TaiESM1 CMIP Lee, Wei-Liang; Liang, Hsin-Chien (2019). AS-RCEC TaiESM1.0 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9684 .
AS-RCEC TaiESM1 GMMIP Wang, Yi-Chi; Lee, Wei-Liang; Hsu, Huang-Hsiung; Liang, Hsin-Chien (2020). AS-RCEC TaiESM1.0 model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9685 .
AS-RCEC TaiESM1 PAMIP Hong, Hao-Jhe; Lee, Wei-Liang; Hsu, Huang-Hsiung; Liang, Hsin-Chien (2020). AS-RCEC TaiESM1.0 model output prepared for CMIP6 PAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.15214 .
AS-RCEC TaiESM1 ScenarioMIP Lee, Wei-Liang; Liang, Hsin-Chien (2020). AS-RCEC TaiESM1.0 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9688 .
AWI AWI-CM-1-1-HR HighResMIP Semmler, Tido; Danilov, Sergey; Rackow, Thomas; Sidorenko, Dmitry; Hegewald, Jan; Sein, Dmitri; Wang, Qiang; Jung, Thomas (2017). AWI AWI-CM 1.1 HR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1202 .
AWI AWI-CM-1-1-LR HighResMIP Semmler, Tido; Danilov, Sergey; Rackow, Thomas; Sidorenko, Dmitry; Hegewald, Jan; Sein, Dmitri; Wang, Qiang; Jung, Thomas (2017). AWI AWI-CM 1.1 LR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1209 .
AWI AWI-CM-1-1-MR CMIP Semmler, Tido; Danilov, Sergey; Rackow, Thomas; Sidorenko, Dmitry; Barbi, Dirk; Hegewald, Jan; Sein, Dmitri; Wang, Qiang; Jung, Thomas (2018). AWI AWI-CM1.1MR model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.359 .
AWI AWI-CM-1-1-MR PAMIP Semmler, Tido; Manzini, Elisa; Matei, Daniela; Pradhan, Himansu Kesari; Jung, Thomas (2019). AWI AWI-CM1.1MR model output prepared for CMIP6 PAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.12021 .
AWI AWI-CM-1-1-MR ScenarioMIP Semmler, Tido; Danilov, Sergey; Rackow, Thomas; Sidorenko, Dmitry; Barbi, Dirk; Hegewald, Jan; Pradhan, Himansu Kesari; Sein, Dmitri; Wang, Qiang; Jung, Thomas (2019). AWI AWI-CM1.1MR model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.376 .
AWI AWI-ESM-1-1-LR CMIP Danek, Christopher; Shi, Xiaoxu; Stepanek, Christian; Yang, Hu; Barbi, Dirk; Hegewald, Jan; Lohmann, Gerrit (2020). AWI AWI-ESM1.1LR model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9301 .
AWI AWI-ESM-1-1-LR PMIP Shi, Xiaoxu; Yang, Hu; Danek, Christopher; Lohmann, Gerrit (2020). AWI AWI-ESM1.1LR model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9302 .
BCC BCC-CSM2-HR HighResMIP Jie, Weihua; Zhang, Jie; Wu, Tongwen; Shi, Xueli; Zhang, Fang; Li, Jianglong; Chu, Min; Liu, Qianxia; Yan, Jinghui; Ma, Qiang; Wei, Min (2020). BCC BCC-CSM2HR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1722 .
BCC BCC-CSM2-MR C4MIP Zhang, Fang; Wu, Tongwen; Shi, Xueli; Li, Jianglong; Chu, Min; Liu, Qianxia; Yan, Jinghui; Ma, Qiang; Wei, Min (2019). BCC BCC-CSM2MR model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1723 .
BCC BCC-CSM2-MR CFMIP Zhang, Li; Liu, Qianxia; Wu, Tongwen; Shi, Xueli; Zhang, Fang; Li, Jianglong; Chu, Min; Yan, Jinghui; Ma, Qiang; Wei, Min (2019). BCC BCC-CSM2MR model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1724 .
BCC BCC-CSM2-MR CMIP Xin, Xiaoge; Zhang, Jie; Zhang, Fang; Wu, Tongwen; Shi, Xueli; Li, Jianglong; Chu, Min; Liu, Qianxia; Yan, Jinghui; Ma, Qiang; Wei, Min (2018). BCC BCC-CSM2MR model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1725 .
BCC BCC-CSM2-MR DAMIP Xin, Xiaoge; Wu, Tongwen; Shi, Xueli; Zhang, Fang; Li, Jianglong; Chu, Min; Liu, Qianxia; Yan, Jinghui; Ma, Qiang; Wei, Min (2019). BCC BCC-CSM2MR model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1726 .
BCC BCC-CSM2-MR DCPP Fang, Yongjie; Xin, Xiaoge; Wu, Tongwen; Shi, Xueli; Zhang, Fang; Li, Jianglong; Chu, Min; Liu, Qianxia; Yan, Jinghui; Ma, Qiang; Wei, Min (2019). BCC BCC-CSM2MR model output prepared for CMIP6 DCPP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1727 .
BCC BCC-CSM2-MR GMMIP Zhang, Jie; Dong, Min; Wu, Tongwen; Shi, Xueli; Zhang, Fang; Li, Jianglong; Chu, Min; Liu, Qianxia; Yan, Jinghui; Ma, Qiang; Wei, Min (2019). BCC BCC-CSM2MR model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1728 .
BCC BCC-CSM2-MR LS3MIP Li, Weiping; Wu, Tongwen; Shi, Xueli; Zhang, Fang; Li, Jianglong; Chu, Min; Liu, Qianxia; Yan, Jinghui; Ma, Qiang; Wei, Min (2019). BCC BCC-CSM2MR model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1729 .
BCC BCC-CSM2-MR LUMIP Zhang, Yanwu; Wu, Tongwen; Shi, Xueli; Zhang, Fang; Li, Jianglong; Chu, Min; Liu, Qianxia; Yan, Jinghui; Ma, Qiang; Wei, Min (2019). BCC BCC-CSM2MR model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1730 .
BCC BCC-CSM2-MR ScenarioMIP Xin, Xiaoge; Wu, Tongwen; Shi, Xueli; Zhang, Fang; Li, Jianglong; Chu, Min; Liu, Qianxia; Yan, Jinghui; Ma, Qiang; Wei, Min (2019). BCC BCC-CSM2MR model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1732 .
BCC BCC-ESM1 AerChemMIP Zhang, Jie; Wu, Tongwen; Shi, Xueli; Zhang, Fang; Li, Jianglong; Chu, Min; Liu, Qianxia; Yan, Jinghui; Ma, Qiang; Wei, Min (2019). BCC BCC-ESM1 model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1733 .
BCC BCC-ESM1 CMIP Zhang, Jie; Wu, Tongwen; Shi, Xueli; Zhang, Fang; Li, Jianglong; Chu, Min; Liu, Qianxia; Yan, Jinghui; Ma, Qiang; Wei, Min (2018). BCC BCC-ESM1 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1734 .
CAMS CAMS-CSM1-0 CMIP Rong, Xinyao (2019). CAMS CAMS_CSM1.0 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1399 .
CAMS CAMS-CSM1-0 GMMIP Chinese Academy of Meteorological Sciences (CAMS) (2019). CAMS CAMS-CSM1.0 model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11002 .
CAMS CAMS-CSM1-0 HighResMIP Rong, Xinyao (2020). CAMS CAMS-CSM1.0 model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11003 .
CAMS CAMS-CSM1-0 ScenarioMIP Rong, Xinyao (2019). CAMS CAMS-CSM1.0 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11004 .
CAS CAS-ESM2-0 CMIP Chai, Zhaoyang (2020). CAS CAS-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1944 .
CAS CAS-ESM2-0 FAFMIP Chai, Zhaoyang (2020). CAS CAS-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 FAFMIP (test). Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1948 .
CAS CAS-ESM2-0 OMIP Chai, Zhaoyang (2020). CAS CAS-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 OMIP (test). Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1954 .
CAS FGOALS-f3-H HighResMIP Bao, Qing; He, Bian (2019). CAS FGOALS-f3-H model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2041 .
CAS FGOALS-f3-H OMIP Lin, Pengfei (2020). CAS FGOALS-f3-H model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13261 .
CAS FGOALS-f3-L CMIP YU, Yongqiang (2018). CAS FGOALS-f3-L model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1782 .
CAS FGOALS-f3-L GMMIP He, Bian; Bao, Qing (2019). CAS FGOALS-f3-L model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2043 .
CAS FGOALS-f3-L HighResMIP Bao, Qing; He, Bian (2019). CAS FGOALS-f3-L model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.12001 .
CAS FGOALS-f3-L OMIP Lin, Pengfei (2019). CAS FGOALS-f3-L model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2044 .
CAS FGOALS-f3-L PAMIP He, Bian; Bao, Qing (2019). CAS FGOALS-f3-L model output prepared for CMIP6 PAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11497 .
CAS FGOALS-f3-L PMIP Zheng, Weipeng; He, Bian (2019). CAS FGOALS-f3-L model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.12002 .
CAS FGOALS-f3-L ScenarioMIP YU, Yongqiang (2019). CAS FGOALS-f3-L model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2046 .
CAS FGOALS-g3 CMIP Li, Lijuan (2019). CAS FGOALS-g3 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1783 .
CAS FGOALS-g3 DAMIP Li, Lijuan (2020). CAS FGOALS-g3 model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2048 .
CAS FGOALS-g3 FAFMIP Lin, Pengfei (2020). CAS FGOALS-g3 model output prepared for CMIP6 FAFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2050 .
CAS FGOALS-g3 GMMIP Li, Lijuan (2020). CAS FGOALS-g3 model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2051 .
CAS FGOALS-g3 LS3MIP Jia, Binghao; Xie, Jinbo; Xie, Zhenghui; Qin, Peihua; Wang, Longhuan; Wang, Yan; Li, Ruichao (2020). CAS FGOALS-g3 model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2052 .
CAS FGOALS-g3 PMIP Zheng, Weipeng; Dong, Li (2019). CAS FGOALS-g3 model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2054 .
CAS FGOALS-g3 ScenarioMIP Li, Lijuan (2019). CAS FGOALS-g3 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2056 .
CCCR-IITM IITM-ESM CMIP AG, Prajesh; D.C, Ayantika; Modi, Aditi; Narayanasetti, Sandeep; Raghavan, Krishnan; Panickal, Swapna; Singh, Manmeet (2019). CCCR-IITM IITM-ESM model output data prepared for CMIP6 CMIP/DECK. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.44 .
CCCR-IITM IITM-ESM GMMIP AG, Prajesh; D.C, Ayantika; Modi, Aditi; Narayanasetti, Sandeep; Raghavan, Krishnan; Panickal, Swapna; Singh, Manmeet (2019). CCCR-IITM IITM-ESM model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.825 .
CCCR-IITM IITM-ESM ScenarioMIP Panickal, Swapna; Narayanasetti, Sandeep (2020). CCCR-IITM IITM-ESM model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14741 .
CCCma CanESM5 C4MIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1301 .
CCCma CanESM5 CDRMIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 CDRMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10201 .
CCCma CanESM5 CFMIP Cole, Jason N.S.; von Salzen, Knut; Swart, Neil Cameron; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1302 .
CCCma CanESM5 CMIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1303 .
CCCma CanESM5 DAMIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1305 .
CCCma CanESM5 DCPP Sospedra-Alfonso, Reinel; Lee, WooSung; Merryfield, William J.; Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 DCPP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1306 .
CCCma CanESM5 FAFMIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 FAFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1308 .
CCCma CanESM5 GMMIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1309 .
CCCma CanESM5 GeoMIP Cole, Jason N.S.; Swart, Neil Cameron; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 GeoMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1310 .
CCCma CanESM5 LUMIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1313 .
CCCma CanESM5 OMIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1314 .
CCCma CanESM5 PAMIP Sigmond, Michael; Fyfe, John C.; Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 PAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13942 .
CCCma CanESM5 RFMIP Cole, Jason N.S.; Li, Jiangnan; Swart, Neil Cameron; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1315 .
CCCma CanESM5 ScenarioMIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1317 .
CCCma CanESM5 VolMIP Cole, Jason N.S.; Rieger, Landon A.; Swart, Neil Cameron; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5 model output prepared for CMIP6 VolMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10202 .
CCCma CanESM5-CanOE C4MIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5-CanOE model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10203 .
CCCma CanESM5-CanOE CDRMIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5-CanOE model output prepared for CMIP6 CDRMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10204 .
CCCma CanESM5-CanOE CMIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5-CanOE model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10205 .
CCCma CanESM5-CanOE OMIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5-CanOE model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10206 .
CCCma CanESM5-CanOE ScenarioMIP Swart, Neil Cameron; Cole, Jason N.S.; Kharin, Viatcheslav V.; Lazare, Mike; Scinocca, John F.; Gillett, Nathan P.; Anstey, James; Arora, Vivek; Christian, James R.; Jiao, Yanjun; Lee, Warren G.; Majaess, Fouad; Saenko, Oleg A.; Seiler, Christian; Seinen, Clint; Shao, Andrew; Solheim, Larry; von Salzen, Knut; Yang, Duo; Winter, Barbara; Sigmond, Michael (2019). CCCma CanESM5-CanOE model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10207 .
CMCC CMCC-CM2-HR4 CMIP Scoccimarro, Enrico; Bellucci, Alessio; Peano, Daniele (2020). CMCC CMCC-CM2-HR4 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1358 .
CMCC CMCC-CM2-HR4 HighResMIP Scoccimarro, Enrico; Bellucci, Alessio; Peano, Daniele (2017). CMCC CMCC-CM2-HR4 model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1359 .
CMCC CMCC-CM2-HR4 OMIP Fogli, Pier Giuseppe; Iovino, Doroteaciro; Lovato, Tomas (2020). CMCC CMCC-CM2-HR4 model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13161 .
CMCC CMCC-CM2-SR5 CMIP Lovato, Tomas; Peano, Daniele (2020). CMCC CMCC-CM2-SR5 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1362 .
CMCC CMCC-CM2-SR5 DCPP Nicolì, Dario; Bellucci, Alessio (2020). CMCC CMCC-CM2-SR5 model output prepared for CMIP6 DCPP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1363 .
CMCC CMCC-CM2-SR5 OMIP Fogli, Pier Giuseppe; Iovino, Doroteaciro; Lovato, Tomas (2020). CMCC CMCC-CM2-SR5 model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13162 .
CMCC CMCC-CM2-SR5 ScenarioMIP Lovato, Tomas; Peano, Daniele (2020). CMCC CMCC-CM2-SR5 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1365 .
CMCC CMCC-CM2-VHR4 HighResMIP Scoccimarro, Enrico; Bellucci, Alessio; Peano, Daniele (2017). CMCC CMCC-CM2-VHR4 model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1367 .
CMCC CMCC-ESM2 C4MIP Lovato, Tomas; Peano, Daniele; Butenschön, Momme (2021). CMCC CMCC-ESM2 model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13163 .
CMCC CMCC-ESM2 CMIP Lovato, Tomas; Peano, Daniele; Butenschön, Momme (2021). CMCC CMCC-ESM2 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13164 .
CMCC CMCC-ESM2 LS3MIP Peano, Daniele; Lovato, Tomas; Materia, Stefano (2020). CMCC CMCC-ESM2 model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13165 .
CMCC CMCC-ESM2 LUMIP Peano, Daniele; Lovato, Tomas; Materia, Stefano (2020). CMCC CMCC-ESM2 model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13166 .
CMCC CMCC-ESM2 OMIP Lovato, Tomas; Butenschön, Momme (2021). CMCC CMCC-ESM2 model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13167 .
CMCC CMCC-ESM2 ScenarioMIP Lovato, Tomas; Peano, Daniele; Butenschön, Momme (2021). CMCC CMCC-ESM2 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13168 .
CMCC CMCC-ESM2-SR5 LS3MIP Peano, Daniele; Lovato, Tomas; Materia, Stefano (2019). CMCC CMCC-ESM2-SR5 model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1372 .
CMCC CMCC-ESM2-SR5 LUMIP Peano, Daniele; Lovato, Tomas (2019). CMCC CMCC-ESM2-SR5 model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1373 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 CFMIP Voldoire, Aurore (2019). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1374 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 CMIP Voldoire, Aurore (2018). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1375 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 DAMIP Voldoire, Aurore (2019). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1376 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 DCPP Voldoire, Aurore (2019). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 model output prepared for CMIP6 DCPP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1377 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 GMMIP Voldoire, Aurore (2019). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1379 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 HighResMIP Voldoire, Aurore (2019). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1925 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 LS3MIP Voldoire, Aurore (2019). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1381 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 OMIP Voldoire, Aurore (2019). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10336 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 PAMIP Voldoire, Aurore (2021). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 model output prepared for CMIP6 PAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9561 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 PMIP Voldoire, Aurore (2020). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1382 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 RFMIP Voldoire, Aurore (2019). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1383 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 ScenarioMIP Voldoire, Aurore (2019). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1384 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1-HR CMIP Voldoire, Aurore (2019). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1-HR model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1385 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1-HR GMMIP Voldoire, Aurore (2019). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1-HR model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13921 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1-HR HighResMIP Voldoire, Aurore (2019). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1-HR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1387 .
CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1-HR ScenarioMIP Voldoire, Aurore (2019). CNRM-CERFACS CNRM-CM6-1-HR model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1388 .
CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 AerChemMIP Seferian, Roland (2019). CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1389 .
CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 C4MIP Seferian, Roland (2018). CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1390 .
CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 CDRMIP Seferian, Roland (2021). CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 model output prepared for CMIP6 CDRMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9562 .
CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 CMIP Seferian, Roland (2018). CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1391 .
CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 GMMIP Seferian, Roland (2019). CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13922 .
CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 GeoMIP Seferian, Roland (2019). CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 model output prepared for CMIP6 GeoMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1392 .
CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 LS3MIP Seferian, Roland (2019). CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9564 .
CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 LUMIP Seferian, Roland (2019). CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1393 .
CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 OMIP Seferian, Roland (2019). CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1394 .
CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 RFMIP Seferian, Roland (2019). CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9565 .
CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 ScenarioMIP Seferian, Roland (2019). CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1395 .
CSIRO ACCESS-ESM1-5 C4MIP Ziehn, Tilo; Chamberlain, Matthew; Lenton, Andrew; Law, Rachel; Bodman, Roger; Dix, Martin; Mackallah, Chloe; Druken, Kelsey; Ridzwan, Syazwan Mohamed (2019). CSIRO ACCESS-ESM1.5 model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2286 .
CSIRO ACCESS-ESM1-5 CDRMIP Ziehn, Tilo; Chamberlain, Matthew; Lenton, Andrew; Law, Rachel; Bodman, Roger; Dix, Martin; Mackallah, Chloe; Druken, Kelsey; Ridzwan, Syazwan Mohamed (2019). CSIRO ACCESS-ESM1.5 model output prepared for CMIP6 CDRMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2287 .
CSIRO ACCESS-ESM1-5 CMIP Ziehn, Tilo; Chamberlain, Matthew; Lenton, Andrew; Law, Rachel; Bodman, Roger; Dix, Martin; Wang, Yingping; Dobrohotoff, Peter; Srbinovsky, Jhan; Stevens, Lauren; Vohralik, Peter; Mackallah, Chloe; Sullivan, Arnold; O'Farrell, Siobhan; Druken, Kelsey (2019). CSIRO ACCESS-ESM1.5 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2288 .
CSIRO ACCESS-ESM1-5 DAMIP Ziehn, Tilo; Dix, Martin; Mackallah, Chloe; Chamberlain, Matthew; Lenton, Andrew; Law, Rachel; Druken, Kelsey; Ridzwan, Syazwan Mohamed (2020). CSIRO ACCESS-ESM1.5 model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14362 .
CSIRO ACCESS-ESM1-5 PMIP Yeung, Nicholas; Menviel, Laurie; Meissner, Katrin; Ziehn, Tilo; Chamberlain, Matthew; Mackallah, Chloe; Druken, Kelsey; Ridzwan, Syazwan Mohamed (2019). CSIRO ACCESS-ESM1.5 model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13701 .
CSIRO ACCESS-ESM1-5 RFMIP Ziehn, Tilo; Dix, Martin; Mackallah, Chloe; Chamberlain, Matthew; Lenton, Andrew; Law, Rachel; Druken, Kelsey; Ridzwan, Syazwan Mohamed (2020). CSIRO ACCESS-ESM1.5 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2290 .
CSIRO ACCESS-ESM1-5 ScenarioMIP Ziehn, Tilo; Chamberlain, Matthew; Lenton, Andrew; Law, Rachel; Bodman, Roger; Dix, Martin; Wang, Yingping; Dobrohotoff, Peter; Srbinovsky, Jhan; Stevens, Lauren; Vohralik, Peter; Mackallah, Chloe; Sullivan, Arnold; O'Farrell, Siobhan; Druken, Kelsey (2019). CSIRO ACCESS-ESM1.5 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2291 .
CSIRO-ARCCSS ACCESS-CM2 CMIP Dix, Martin; Bi, Doahua; Dobrohotoff, Peter; Fiedler, Russell; Harman, Ian; Law, Rachel; Mackallah, Chloe; Marsland, Simon; O'Farrell, Siobhan; Rashid, Harun; Srbinovsky, Jhan; Sullivan, Arnold; Trenham, Claire; Vohralik, Peter; Watterson, Ian; Williams, Gareth; Woodhouse, Matthew; Bodman, Roger; Dias, Fabio Boeira; Domingues, Catia; Hannah, Nicholas; Heerdegen, Aidan; Savita, Abhishek; Wales, Scott; Allen, Chris; Druken, Kelsey; Evans, Ben; Richards, Clare; Ridzwan, Syazwan Mohamed; Roberts, Dale; Smillie, Jon; Snow, Kate; Ward, Marshall; Yang, Rui (2019). CSIRO-ARCCSS ACCESS-CM2 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2281 .
CSIRO-ARCCSS ACCESS-CM2 FAFMIP Savita, Abhishek; Marsland, Simon; Dix, Martin; Bi, Doahua; Dobrohotoff, Peter; Fiedler, Russell; Mackallah, Chloe; Sullivan, Arnold; Dias, Fabio Boeira; Domingues, Catia; Hannah, Nicholas; Heerdegen, Aidan; Hogg, Andrew; Druken, Kelsey (2019). CSIRO-ARCCSS ACCESS-CM2 model output prepared for CMIP6 FAFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2282 .
CSIRO-ARCCSS ACCESS-CM2 RFMIP Dix, Martin; Mackallah, Chloe; Bi, Doahua; Bodman, Roger; Marsland, Simon; Rashid, Harun; Woodhouse, Matthew; Druken, Kelsey (2020). CSIRO-ARCCSS ACCESS-CM2 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2284 .
CSIRO-ARCCSS ACCESS-CM2 ScenarioMIP Dix, Martin; Bi, Doahua; Dobrohotoff, Peter; Fiedler, Russell; Harman, Ian; Law, Rachel; Mackallah, Chloe; Marsland, Simon; O'Farrell, Siobhan; Rashid, Harun; Srbinovsky, Jhan; Sullivan, Arnold; Trenham, Claire; Vohralik, Peter; Watterson, Ian; Williams, Gareth; Woodhouse, Matthew; Bodman, Roger; Dias, Fabio Boeira; Domingues, Catia; Hannah, Nicholas; Heerdegen, Aidan; Savita, Abhishek; Wales, Scott; Allen, Chris; Druken, Kelsey; Evans, Ben; Richards, Clare; Ridzwan, Syazwan Mohamed; Roberts, Dale; Smillie, Jon; Snow, Kate; Ward, Marshall; Yang, Rui (2019). CSIRO-ARCCSS ACCESS-CM2 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2285 .
DKRZ MPI-ESM1-2-HR ScenarioMIP Schupfner, Martin; Wieners, Karl-Hermann; Wachsmann, Fabian; Steger, Christian; Bittner, Matthias; Jungclaus, Johann; Früh, Barbara; Pankatz, Klaus; Giorgetta, Marco; Reick, Christian; Legutke, Stephanie; Esch, Monika; Gayler, Veronika; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). DKRZ MPI-ESM1.2-HR model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2450 .
DWD MPI-ESM1-2-HR ScenarioMIP Steger, Christian; Schupfner, Martin; Wieners, Karl-Hermann; Wachsmann, Fabian; Bittner, Matthias; Jungclaus, Johann; Früh, Barbara; Pankatz, Klaus; Giorgetta, Marco; Reick, Christian; Legutke, Stephanie; Esch, Monika; Gayler, Veronika; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). DWD MPI-ESM1.2-HR model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1869 .
E3SM-Project E3SM-1-0 CMIP Bader, David C.; Leung, Ruby; Taylor, Mark; McCoy, Renata B. (2019). E3SM-Project E3SM1.0 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2294 .
E3SM-Project E3SM-1-1 C4MIP Bader, David C.; Leung, Ruby; Taylor, Mark; McCoy, Renata B. (2019). E3SM-Project E3SM1.1 model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11441 .
E3SM-Project E3SM-1-1 CMIP Bader, David C.; Leung, Ruby; Taylor, Mark; McCoy, Renata B. (2019). E3SM-Project E3SM1.1 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11442 .
E3SM-Project E3SM-1-1 ScenarioMIP Bader, David C.; Leung, Ruby; Taylor, Mark; McCoy, Renata B. (2020). E3SM-Project E3SM1.1 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.15103 .
E3SM-Project E3SM-1-1-ECA C4MIP Bader, David C.; Leung, Ruby; Taylor, Mark; McCoy, Renata B. (2020). E3SM-Project E3SM1.1ECA model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11443 .
E3SM-Project E3SM-1-1-ECA CMIP Bader, David C.; Leung, Ruby; Taylor, Mark; McCoy, Renata B. (2019). E3SM-Project E3SM1.1ECA model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11444 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3 CMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2019). EC-Earth-Consortium EC-Earth3 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.181 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3 DAMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3 model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14701 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3 DCPP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2019). EC-Earth-Consortium EC-Earth3 model output prepared for CMIP6 DCPP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.227 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3 LS3MIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3 model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.218 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3 OMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3 model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14702 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3 RFMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.242 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3 ScenarioMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2019). EC-Earth-Consortium EC-Earth3 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.251 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-AerChem AerChemMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-AerChem model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.699 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-AerChem CMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-AerChem model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.639 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-AerChem RFMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-AerChem model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.15326 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-AerChem ScenarioMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-AerChem model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.724 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-CC C4MIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth-3-CC model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.650 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-CC CMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth-3-CC model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.640 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-CC ScenarioMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2021). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-CC model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.15327 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-LR CMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2019). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-LR model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.202 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-LR PMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-LR model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.247 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg CMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2019). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.642 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg LS3MIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.672 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg LUMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.692 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg ScenarioMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2019). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.727 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg-LR CMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg-LR model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.643 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg-LR PMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg-LR model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.718 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg-LR ScenarioMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3-Veg-LR model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.728 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3P HighResMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2019). EC-Earth-Consortium EC-Earth3P model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2322 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3P-HR HighResMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2018). EC-Earth-Consortium EC-Earth3P-HR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2323 .
EC-Earth-Consortium EC-Earth3P-VHR CMIP EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2020). EC-Earth-Consortium EC-Earth3P-VHR model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2326 .
ECMWF ECMWF-IFS-HR HighResMIP Roberts, Christopher David; Senan, Retish; Molteni, Franco; Boussetta, Souhail; Keeley, Sarah (2017). ECMWF ECMWF-IFS-HR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2461 .
ECMWF ECMWF-IFS-LR HighResMIP Roberts, Christopher David; Senan, Retish; Molteni, Franco; Boussetta, Souhail; Keeley, Sarah (2017). ECMWF ECMWF-IFS-LR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2463 .
ECMWF ECMWF-IFS-MR HighResMIP Roberts, Christopher David; Senan, Retish; Molteni, Franco; Boussetta, Souhail; Keeley, Sarah (2018). ECMWF ECMWF-IFS-MR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2465 .
FIO-QLNM FIO-ESM-2-0 CMIP Song, Zhenya; Qiao, Fangli; Bao, Ying; Shu, Qi; Song, Yajuan; Yang, Xiaodan (2019). FIO-QLNM FIO-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9047 .
FIO-QLNM FIO-ESM-2-0 GMMIP Song, Zhenya; Qiao, Fangli; Bao, Ying; Shu, Qi; Song, Yajuan; Yang, Xiaodan (2019). FIO-QLNM FIO-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9049 .
FIO-QLNM FIO-ESM-2-0 OMIP Song, Zhenya; Qiao, Fangli; Bao, Ying; Shu, Qi; Song, Yajuan; Yang, Xiaodan (2020). FIO-QLNM FIO-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9050 .
FIO-QLNM FIO-ESM-2-0 ScenarioMIP Song, Zhenya; Qiao, Fangli; Bao, Ying; Shu, Qi; Song, Yajuan; Yang, Xiaodan (2019). FIO-QLNM FIO-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9051 .
HAMMOZ-Consortium MPI-ESM-1-2-HAM AerChemMIP Neubauer, David; Ferrachat, Sylvaine; Siegenthaler-Le Drian, Colombe; Stoll, Jens; Folini, Doris Sylvia; Tegen, Ina; Wieners, Karl-Hermann; Mauritsen, Thorsten; Stemmler, Irene; Barthel, Stefan; Bey, Isabelle; Daskalakis, Nikos; Heinold, Bernd; Kokkola, Harri; Partridge, Daniel; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schutgens, Nick; Stanelle, Tanja; Stier, Philip; Watson-Parris, Duncan; Lohmann, Ulrike (2019). HAMMOZ-Consortium MPI-ESM1.2-HAM model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1621 .
HAMMOZ-Consortium MPI-ESM-1-2-HAM CMIP Neubauer, David; Ferrachat, Sylvaine; Siegenthaler-Le Drian, Colombe; Stoll, Jens; Folini, Doris Sylvia; Tegen, Ina; Wieners, Karl-Hermann; Mauritsen, Thorsten; Stemmler, Irene; Barthel, Stefan; Bey, Isabelle; Daskalakis, Nikos; Heinold, Bernd; Kokkola, Harri; Partridge, Daniel; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schutgens, Nick; Stanelle, Tanja; Stier, Philip; Watson-Parris, Duncan; Lohmann, Ulrike (2019). HAMMOZ-Consortium MPI-ESM1.2-HAM model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1622 .
HAMMOZ-Consortium MPI-ESM-1-2-HAM RFMIP Neubauer, David; Ferrachat, Sylvaine; Siegenthaler-Le Drian, Colombe; Stoll, Jens; Folini, Doris Sylvia; Tegen, Ina; Wieners, Karl-Hermann; Mauritsen, Thorsten; Stemmler, Irene; Barthel, Stefan; Bey, Isabelle; Daskalakis, Nikos; Heinold, Bernd; Kokkola, Harri; Partridge, Daniel; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schutgens, Nick; Stanelle, Tanja; Stier, Philip; Watson-Parris, Duncan; Lohmann, Ulrike (2019). HAMMOZ-Consortium MPI-ESM1.2-HAM model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14724 .
INM INM-CM4-8 CMIP Volodin, Evgeny; Mortikov, Evgeny; Gritsun, Andrey; Lykossov, Vasily; Galin, Vener; Diansky, Nikolay; Gusev, Anatoly; Kostrykin, Sergey; Iakovlev, Nikolay; Shestakova, Anna; Emelina, Svetlana (2019). INM INM-CM4-8 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1422 .
INM INM-CM4-8 PMIP Volodin, Evgeny; Mortikov, Evgeny; Gritsun, Andrey; Lykossov, Vasily; Galin, Vener; Diansky, Nikolay; Gusev, Anatoly; Kostrykin, Sergey; Iakovlev, Nikolay; Shestakova, Anna; Emelina, Svetlana (2019). INM INM-CM4-8 model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2295 .
INM INM-CM4-8 ScenarioMIP Volodin, Evgeny; Mortikov, Evgeny; Gritsun, Andrey; Lykossov, Vasily; Galin, Vener; Diansky, Nikolay; Gusev, Anatoly; Kostrykin, Sergey; Iakovlev, Nikolay; Shestakova, Anna; Emelina, Svetlana (2019). INM INM-CM4-8 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.12321 .
INM INM-CM5-0 CMIP Volodin, Evgeny; Mortikov, Evgeny; Gritsun, Andrey; Lykossov, Vasily; Galin, Vener; Diansky, Nikolay; Gusev, Anatoly; Kostrykin, Sergey; Iakovlev, Nikolay; Shestakova, Anna; Emelina, Svetlana (2019). INM INM-CM5-0 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1423 .
INM INM-CM5-0 ScenarioMIP Volodin, Evgeny; Mortikov, Evgeny; Gritsun, Andrey; Lykossov, Vasily; Galin, Vener; Diansky, Nikolay; Gusev, Anatoly; Kostrykin, Sergey; Iakovlev, Nikolay; Shestakova, Anna; Emelina, Svetlana (2019). INM INM-CM5-0 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.12322 .
INM INM-CM5-H HighResMIP Volodin, Evgeny; Mortikov, Evgeny; Gritsun, Andrey; Lykossov, Vasily; Galin, Vener; Diansky, Nikolay; Gusev, Anatoly; Kostrykin, Sergey; Iakovlev, Nikolay; Shestakova, Anna; Emelina, Svetlana (2019). INM INM-CM5-H model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14041 .
IPSL 4AOP-v1-5 RFMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Dufresne, Jean-Louis; Sima, Adriana; Tellier, Yoann (2020). IPSL 4AOP-v1-5 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.12340 .
IPSL IPSL-CM5A2-INCA CMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Balkanski, Yves; Checa-Garcia, Ramiro; Hauglustaine, Didier; Bekki, Slimane; Marchand, Marion (2020). IPSL IPSL-CM5A2-INCA model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13642 .
IPSL IPSL-CM5A2-INCA LUMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Vuichard, Nicolas; Ghattas, Josefine; Cadule, Patricia (2020). IPSL IPSL-CM5A2-INCA model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.15666 .
IPSL IPSL-CM5A2-INCA ScenarioMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Cadule, Patricia; Devilliers, Marion; Dupont, Eliott; Lurton, Thibaut (2020). IPSL IPSL-CM5A2-INCA model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.15667 .
IPSL IPSL-CM6A-ATM-HR HighResMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Ghattas, Josefine (2019). IPSL IPSL-CM6A-ATM-HR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2361 .
IPSL IPSL-CM6A-LR C4MIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Cadule, Patricia; Ghattas, Josefine (2018). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1521 .
IPSL IPSL-CM6A-LR CFMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Bony, Sandrine; Flavoni, Simona; Idelkadi, Abderrahmane; Mellul, Lidia; Musat, Ionela; Saint-Lu, Marion (2018). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1522 .
IPSL IPSL-CM6A-LR CMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Cadule, Patricia; Devilliers, Marion; Ghattas, Josefine; Lebas, Nicolas; Lurton, Thibaut; Mellul, Lidia; Musat, Ionela; Mignot, Juliette; Cheruy, Frédérique (2018). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1534 .
IPSL IPSL-CM6A-LR DAMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Gastineau, Guillaume (2018). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13801 .
IPSL IPSL-CM6A-LR DCPP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Devilliers, Marion; Flavoni, Simona; Gastineau, Guillaume; Mignot, Juliette; Swingedouw, Didier (2019). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 DCPP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1523 .
IPSL IPSL-CM6A-LR GMMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Mellul, Lidia (2018). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1525 .
IPSL IPSL-CM6A-LR GeoMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Lurton, Thibaut (2018). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 GeoMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1526 .
IPSL IPSL-CM6A-LR HighResMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Ghattas, Josefine (2019). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13803 .
IPSL IPSL-CM6A-LR LS3MIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Ghattas, Josefine; Cadule, Patricia; Ducharne, Agnès; Vuichard, Nicolas; Cheruy, Frédérique (2019). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1527 .
IPSL IPSL-CM6A-LR LUMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Vuichard, Nicolas; Ghattas, Josefine; Cadule, Patricia (2019). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1528 .
IPSL IPSL-CM6A-LR OMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Ethé, Christian; Deshayes, Julie (2019). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1529 .
IPSL IPSL-CM6A-LR PAMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Gastineau, Guillaume; Simon, Amélie (2019). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 PAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13802 .
IPSL IPSL-CM6A-LR PMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Braconnot, Pascale; Contoux, Camille; Kageyama, Masa; Khodri, Myriam (2018). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1530 .
IPSL IPSL-CM6A-LR RFMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Dufresne, Jean-Louis; Sima, Adriana; Tellier, Yoann (2018). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1531 .
IPSL IPSL-CM6A-LR ScenarioMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Cadule, Patricia; Devilliers, Marion; Dupont, Eliott; Lurton, Thibaut (2019). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1532 .
IPSL IPSL-CM6A-LR-INCA AerChemMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Balkanski, Yves; Checa-Garcia, Ramiro; Hauglustaine, Didier; Bekki, Slimane; Marchand, Marion (2020). IPSL IPSL-CM6A-LR-INCA model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13581 .
IPSL IPSL-CM6A-LR-INCA CMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Balkanski, Yves; Checa-Garcia, Ramiro; Hauglustaine, Didier; Bekki, Slimane; Marchand, Marion (2021). IPSL IPSL-CM6A-LR-INCA model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13582 .
IPSL IPSL-CM6A-LR-INCA RFMIP Boucher, Olivier; Denvil, Sébastien; Levavasseur, Guillaume; Cozic, Anne; Caubel, Arnaud; Foujols, Marie-Alice; Meurdesoif, Yann; Balkanski, Yves; Checa-Garcia, Ramiro; Hauglustaine, Didier; Bekki, Slimane; Marchand, Marion (2020). IPSL IPSL-CM6A-LR-INCA model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14583 .
KIOST KIOST-ESM CMIP Kim, YoungHo; Noh, Yign; Kim, Dongmin; Lee, Myong-In; Lee, Ho Jin; Kim, Sang Yeob; Kim, Daehyun (2019). KIOST KIOST-ESM model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1922 .
KIOST KIOST-ESM ScenarioMIP Kim, YoungHo; Noh, Yign; Kim, Dongmin; Lee, Myong-In; Lee, Ho Jin; Kim, Sang Yeob; Kim, Daehyun (2019). KIOST KIOST-ESM model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11241 .
LLNL E3SM-1-0 CFMIP Qin, Yi; Klein, Stephen A.; Zelinka, Mark D.; Golaz, Christophe (2021). LLNL E3SM1.0 model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.15093 .
MIROC MIROC-ES2H CMIP Watanabe, Shingo; Hajima, Tomohiro; Sudo, Kengo; Abe, Manabu; Arakawa, Osamu; Ogochi, Koji; Arakawa, Takashi; Tatebe, Hiroaki; Ito, Akihiko; Ito, Akinori; Komuro, Yoshiki; Nitta, Tomoko; Noguchi, Maki A.; Ogura, Tomoo; Ohgaito, Rumi; Sekiguchi, Miho; Suzuki, Tatsuo; Tachiiri, Kaoru; Takata, Kumiko; Takemura, Toshihiko; Watanabe, Michio; Yamamoto, Akitomo; Yamazaki, Dai; Yoshimura, Kei; Kawamiya, Michio (2021). MIROC MIROC-ES2H model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.901 .
MIROC MIROC-ES2H GeoMIP Watanabe, Shingo; Hajima, Tomohiro; Sudo, Kengo; Abe, Manabu; Arakawa, Osamu; Ogochi, Koji; Arakawa, Takashi; Tatebe, Hiroaki; Ito, Akihiko; Ito, Akinori; Komuro, Yoshiki; Nitta, Tomoko; Noguchi, Maki A.; Ogura, Tomoo; Ohgaito, Rumi; Sekiguchi, Miho; Suzuki, Tatsuo; Tachiiri, Kaoru; Takata, Kumiko; Takemura, Toshihiko; Watanabe, Michio; Yamamoto, Akitomo; Yamazaki, Dai; Yoshimura, Kei; Kawamiya, Michio (2021). MIROC MIROC-ES2H model output prepared for CMIP6 GeoMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.907 .
MIROC MIROC-ES2H-NB AerChemMIP Sudo, Kengo; Takemura, Toshihiko; Abe, Manabu; Arakawa, Osamu; Watanabe, Shingo (2020). MIROC MIROC-ES2H-NB model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13305 .
MIROC MIROC-ES2L C4MIP Hajima, Tomohiro; Kawamiya, Michio; Tachiiri, Kaoru; Abe, Manabu; Arakawa, Osamu; Suzuki, Tatsuo; Komuro, Yoshiki; Ogochi, Koji; Watanabe, Michio; Yamamoto, Akitomo; Tatebe, Hiroaki; Noguchi, Maki A.; Ohgaito, Rumi; Ito, Akinori; Yamazaki, Dai; Ito, Akihiko; Takata, Kumiko; Watanabe, Shingo (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.906 .
MIROC MIROC-ES2L CDRMIP Hajima, Tomohiro; Yamamoto, Akitomo; Kawamiya, Michio; Abe, Manabu; Arakawa, Osamu; Suzuki, Tatsuo; Komuro, Yoshiki; Ogochi, Koji; Watanabe, Michio; Tatebe, Hiroaki; Noguchi, Maki A.; Ohgaito, Rumi; Ito, Akinori; Yamazaki, Dai; Ito, Akihiko; Takata, Kumiko; Watanabe, Shingo; Tachiiri, Kaoru (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 CDRMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2161 .
MIROC MIROC-ES2L CMIP Hajima, Tomohiro; Abe, Manabu; Arakawa, Osamu; Suzuki, Tatsuo; Komuro, Yoshiki; Ogura, Tomoo; Ogochi, Koji; Watanabe, Michio; Yamamoto, Akitomo; Tatebe, Hiroaki; Noguchi, Maki A.; Ohgaito, Rumi; Ito, Akinori; Yamazaki, Dai; Ito, Akihiko; Takata, Kumiko; Watanabe, Shingo; Kawamiya, Michio; Tachiiri, Kaoru (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.902 .
MIROC MIROC-ES2L DAMIP Ohgaito, Rumi; Tachiiri, Kaoru; Abe, Manabu; Hajima, Tomohiro; Arakawa, Osamu; Suzuki, Tatsuo; Komuro, Yoshiki; Ogochi, Koji; Watanabe, Michio; Yamamoto, Akitomo; Tatebe, Hiroaki; Noguchi, Maki A.; Ito, Akinori; Yamazaki, Dai; Ito, Akihiko; Takata, Kumiko; Watanabe, Shingo; Kawamiya, Michio (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.15241 .
MIROC MIROC-ES2L LUMIP Hajima, Tomohiro; Ito, Akihiko; Abe, Manabu; Arakawa, Osamu; Suzuki, Tatsuo; Komuro, Yoshiki; Ogura, Tomoo; Ogochi, Koji; Watanabe, Michio; Yamamoto, Akitomo; Tatebe, Hiroaki; Noguchi, Maki A.; Ohgaito, Rumi; Ito, Akinori; Yamazaki, Dai; Takata, Kumiko; Watanabe, Shingo; Kawamiya, Michio; Tachiiri, Kaoru (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.922 .
MIROC MIROC-ES2L OMIP Watanabe, Michio; Yamamoto, Akitomo; Noguchi, Maki A.; Komuro, Yoshiki; Abe, Manabu; Arakawa, Osamu; Kawamiya, Michio (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.934 .
MIROC MIROC-ES2L PMIP Ohgaito, Rumi; Abe-Ouchi, Ayako; O'ishi, Ryouta; Abe, Manabu; Arakawa, Osamu; Ogochi, Koji; Hajima, Tomohiro; Watanabe, Michio; Yamamoto, Akitomo; Tatebe, Hiroaki; Noguchi, Maki A.; Ito, Akinori; Yamazaki, Dai; Ito, Akihiko; Takata, Kumiko; Watanabe, Shingo; Kawamiya, Michio; Tachiiri, Kaoru (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.932 .
MIROC MIROC-ES2L ScenarioMIP Tachiiri, Kaoru; Abe, Manabu; Hajima, Tomohiro; Arakawa, Osamu; Suzuki, Tatsuo; Komuro, Yoshiki; Ogochi, Koji; Watanabe, Michio; Yamamoto, Akitomo; Tatebe, Hiroaki; Noguchi, Maki A.; Ohgaito, Rumi; Ito, Akinori; Yamazaki, Dai; Ito, Akihiko; Takata, Kumiko; Watanabe, Shingo; Kawamiya, Michio (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.936 .
MIROC MIROC-ES2L VolMIP Abe, Manabu; Hajima, Tomohiro; Arakawa, Osamu; Suzuki, Tatsuo; Komuro, Yoshiki; Ogura, Tomoo; Ogochi, Koji; Watanabe, Michio; Yamamoto, Akitomo; Tatebe, Hiroaki; Noguchi, Maki A.; Ohgaito, Rumi; Ito, Akinori; Yamazaki, Dai; Ito, Akihiko; Takata, Kumiko; Watanabe, Shingo; Kawamiya, Michio; Tachiiri, Kaoru (2021). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 VolMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.918 .
MIROC MIROC6 AerChemMIP Takemura, Toshihiko (2019). MIROC MIROC6 model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9121 .
MIROC MIROC6 CFMIP Ogura, Tomoo; Watanabe, Masahiro; Hirota, Nagio (2019). MIROC MIROC6 model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.885 .
MIROC MIROC6 CMIP Tatebe, Hiroaki; Watanabe, Masahiro (2018). MIROC MIROC6 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.881 .
MIROC MIROC6 DAMIP Shiogama, Hideo (2019). MIROC MIROC6 model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.894 .
MIROC MIROC6 DCPP Mochizuki, Takashi; Tatebe, Hiroaki; Kataoka, Takahito; Koyama, Hiroshi (2019). MIROC MIROC6 model output prepared for CMIP6 DCPP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.890 .
MIROC MIROC6 FAFMIP Suzuki, Tatsuo (2019). MIROC MIROC6 model output prepared for CMIP6 FAFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.892 .
MIROC MIROC6 GMMIP Watanabe, Masahiro; Tatebe, Hiroaki (2019). MIROC MIROC6 model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.886 .
MIROC MIROC6 LS3MIP Onuma, Yukihiko; Kim, Hyungjun (2020). MIROC MIROC6 model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.887 .
MIROC MIROC6 OMIP Komuro, Yoshiki (2019). MIROC MIROC6 model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.897 .
MIROC MIROC6 PAMIP Mori, Masato (2019). MIROC MIROC6 model output prepared for CMIP6 PAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2162 .
MIROC MIROC6 RFMIP Sekiguchi, Miho; Shiogama, Hideo (2019). MIROC MIROC6 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.895 .
MIROC MIROC6 ScenarioMIP Shiogama, Hideo; Abe, Manabu; Tatebe, Hiroaki (2019). MIROC MIROC6 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.898 .
MIROC NICAM16-7S HighResMIP Kodama, Chihiro; Ohno, Tomoki; Seiki, Tatsuya; Yashiro, Hisashi; Noda, Akira T.; Nakano, Masuo; Yamada, Yohei; Roh, Woosub; Satoh, Masaki; Nitta, Tomoko; Goto, Daisuke; Miura, Hiroaki; Nasuno, Tomoe; Miyakawa, Tomoki; Chen, Ying-Wen; Sugi, Masato (2019). MIROC NICAM16-7S model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1033 .
MIROC NICAM16-8S HighResMIP Kodama, Chihiro; Ohno, Tomoki; Seiki, Tatsuya; Yashiro, Hisashi; Noda, Akira T.; Nakano, Masuo; Yamada, Yohei; Roh, Woosub; Satoh, Masaki; Nitta, Tomoko; Goto, Daisuke; Miura, Hiroaki; Nasuno, Tomoe; Miyakawa, Tomoki; Chen, Ying-Wen; Sugi, Masato (2019). MIROC NICAM16-8S model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1034 .
MIROC NICAM16-9S HighResMIP Kodama, Chihiro; Ohno, Tomoki; Seiki, Tatsuya; Yashiro, Hisashi; Noda, Akira T.; Nakano, Masuo; Yamada, Yohei; Roh, Woosub; Satoh, Masaki; Nitta, Tomoko; Goto, Daisuke; Miura, Hiroaki; Nasuno, Tomoe; Miyakawa, Tomoki; Chen, Ying-Wen; Sugi, Masato (2019). MIROC NICAM16-9S model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1036 .
MOHC HadGEM3-GC31-HH HighResMIP Roberts, Malcolm (2018). MOHC HadGEM3-GC31-HH model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.445 .
MOHC HadGEM3-GC31-HM HighResMIP Roberts, Malcolm (2017). MOHC HadGEM3-GC31-HM model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.446 .
MOHC HadGEM3-GC31-LL CFMIP Webb, Mark (2019). MOHC HadGEM3-GC31-LL model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.435 .
MOHC HadGEM3-GC31-LL CMIP Ridley, Jeff; Menary, Matthew; Kuhlbrodt, Till; Andrews, Martin; Andrews, Tim (2018). MOHC HadGEM3-GC31-LL model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.419 .
MOHC HadGEM3-GC31-LL DAMIP Jones, Gareth (2019). MOHC HadGEM3-GC31-LL model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.471 .
MOHC HadGEM3-GC31-LL HighResMIP Roberts, Malcolm (2017). MOHC HadGEM3-GC31-LL model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1901 .
MOHC HadGEM3-GC31-LL LS3MIP Wiltshire, Andy; Robertson, Eddy; Burke, Eleanor; Liddicoat, Spencer (2020). MOHC HadGEM3-GC31-LL model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14460 .
MOHC HadGEM3-GC31-LL LUMIP Wiltshire, Andy; Liddicoat, Spencer; Robertson, Eddy (2020). MOHC HadGEM3-GC31-LL model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14461 .
MOHC HadGEM3-GC31-LL RFMIP Andrews, Tim (2019). MOHC HadGEM3-GC31-LL model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.475 .
MOHC HadGEM3-GC31-LL ScenarioMIP Good, Peter (2019). MOHC HadGEM3-GC31-LL model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10845 .
MOHC HadGEM3-GC31-LM HighResMIP Roberts, Malcolm (2017). MOHC HadGEM3-GC31-LM model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1321 .
MOHC HadGEM3-GC31-MH HighResMIP Roberts, Malcolm (2017). MOHC HadGEM3-GC31-MH model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1762 .
MOHC HadGEM3-GC31-MM CMIP Ridley, Jeff; Menary, Matthew; Kuhlbrodt, Till; Andrews, Martin; Andrews, Tim (2019). MOHC HadGEM3-GC31-MM model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.420 .
MOHC HadGEM3-GC31-MM DCPP Hermanson, Leon (2020). MOHC HadGEM3-GC31-MM model output prepared for CMIP6 DCPP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.456 .
MOHC HadGEM3-GC31-MM HighResMIP Roberts, Malcolm (2017). MOHC HadGEM3-GC31-MM model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1902 .
MOHC HadGEM3-GC31-MM PAMIP Eade, Rosie (2020). MOHC HadGEM3-GC31-MM model output prepared for CMIP6 PAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14627 .
MOHC HadGEM3-GC31-MM ScenarioMIP Jackson, Laura (2020). MOHC HadGEM3-GC31-MM model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10846 .
MOHC UKESM1-0-LL AerChemMIP O'Connor, Fiona (2019). MOHC UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1561 .
MOHC UKESM1-0-LL C4MIP Liddicoat, Spencer; Wiltshire, Andy; Robertson, Eddy (2019). MOHC UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1562 .
MOHC UKESM1-0-LL CDRMIP Jones, Chris; Liddicoat, Spencer; Wiltshire, Andy (2019). MOHC UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 CDRMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.12181 .
MOHC UKESM1-0-LL CMIP Tang, Yongming; Rumbold, Steve; Ellis, Rich; Kelley, Douglas; Mulcahy, Jane; Sellar, Alistair; Walton, Jeremy; Jones, Colin (2019). MOHC UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1569 .
MOHC UKESM1-0-LL DAMIP Rumbold, Steve; Walton, Jeremy; Tang, Yongming (2020). MOHC UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14830 .
MOHC UKESM1-0-LL GeoMIP Jones, Andy (2019). MOHC UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 GeoMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1563 .
MOHC UKESM1-0-LL LS3MIP Wiltshire, Andy; Robertson, Eddy; Burke, Eleanor; Liddicoat, Spencer (2020). MOHC UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14462 .
MOHC UKESM1-0-LL LUMIP Wiltshire, Andy; Liddicoat, Spencer; Robertson, Eddy (2019). MOHC UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1564 .
MOHC UKESM1-0-LL RFMIP O'Connor, Fiona; Dalvi, Mohit; Kahana, Ron; Johnson, Ben; Mulcahy, Jane; Robertson, Eddy; Shim, Sungbo; Wiltshire, Andy (2019). MOHC UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11061 .
MOHC UKESM1-0-LL ScenarioMIP Good, Peter; Sellar, Alistair; Tang, Yongming; Rumbold, Steve; Ellis, Rich; Kelley, Douglas; Kuhlbrodt, Till; Walton, Jeremy (2019). MOHC UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1567 .
MPI-M MPI-ESM1-2-HR CMIP Jungclaus, Johann; Bittner, Matthias; Wieners, Karl-Hermann; Wachsmann, Fabian; Schupfner, Martin; Legutke, Stephanie; Giorgetta, Marco; Reick, Christian; Gayler, Veronika; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Esch, Monika; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). MPI-M MPIESM1.2-HR model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.741 .
MPI-M MPI-ESM1-2-HR DCPP Pohlmann, Holger; Müller, Wolfgang; Modali, Kameswarrao; Pankatz, Klaus; Bittner, Matthias; Früh, Barbara; Ilyina, Tatiana; Kröger , Jürgen; Kadow, Christopher; Li, Hongmei; Vamborg, Freja; Marotzke, Jochem; Wieners, Karl-Hermann; Hettrich, Sebastian; Schupfner, Martin; Wachsmann, Fabian; Steger, Christian; Jungclaus, Johann; Giorgetta, Marco; Reick, Christian; Legutke, Stephanie; Esch, Monika; Gayler, Veronika; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). MPI-M MPIESM1.2-HR model output prepared for CMIP6 DCP
P. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.768 .
MPI-M MPI-ESM1-2-HR FAFMIP Haak, Helmuth; Jungclaus, Johann; Bittner, Matthias; Wieners, Karl-Hermann; Wachsmann, Fabian; Schupfner, Martin; Legutke, Stephanie; Giorgetta, Marco; Reick, Christian; Gayler, Veronika; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Esch, Monika; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). MPI-M MPIESM1.2-HR model output prepared for CMIP6 FAFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.774 .
MPI-M MPI-ESM1-2-HR GeoMIP Niemeier, Ulrike; Wieners, Karl-Hermann; Giorgetta, Marco; Jungclaus, Johann; Reick, Christian; Esch, Monika; Bittner, Matthias; Legutke, Stephanie; Schupfner, Martin; Wachsmann, Fabian; Gayler, Veronika; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). MPI-M MPI-ESM1.2-HR model output prepared for CMIP6 GeoMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.15294 .
MPI-M MPI-ESM1-2-HR HighResMIP von Storch, Jin-Song; Putrasahan, Dian; Lohmann, Katja; Gutjahr, Oliver; Jungclaus, Johann; Bittner, Matthias; Haak, Helmuth; Wieners, Karl-Hermann; Giorgetta, Marco; Reick, Christian; Esch, Monika; Gayler, Veronika; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2017). MPI-M MPIESM1.2-HR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.762 .
MPI-M MPI-ESM1-2-LR C4MIP Brovkin, Victor; Wieners, Karl-Hermann; Giorgetta, Marco; Jungclaus, Johann; Reick, Christian; Esch, Monika; Bittner, Matthias; Legutke, Stephanie; Schupfner, Martin; Wachsmann, Fabian; Gayler, Veronika; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). MPI-M MPIESM1.2-LR model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.748 .
MPI-M MPI-ESM1-2-LR CMIP Wieners, Karl-Hermann; Giorgetta, Marco; Jungclaus, Johann; Reick, Christian; Esch, Monika; Bittner, Matthias; Legutke, Stephanie; Schupfner, Martin; Wachsmann, Fabian; Gayler, Veronika; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). MPI-M MPIESM1.2-LR model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.742 .
MPI-M MPI-ESM1-2-LR DAMIP Müller, Wolfgang; Ilyina, Tatiana; Li, Hongmei; Timmreck, Claudia; Gayler, Veronika; Wieners, Karl-Hermann; Botzet, Michael; Brovkin, Victor; Giorgetta, Marco; Jungclaus, Johann; Reick, Christian; Esch, Monika; Bittner, Matthias; Legutke, Stephanie; Schupfner, Martin; Wachsmann, Fabian; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). MPI-M MPI-ESM1.2-LR model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.15016 .
MPI-M MPI-ESM1-2-LR GeoMIP Niemeier, Ulrike; Wieners, Karl-Hermann; Giorgetta, Marco; Jungclaus, Johann; Reick, Christian; Esch, Monika; Bittner, Matthias; Legutke, Stephanie; Schupfner, Martin; Wachsmann, Fabian; Gayler, Veronika; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). MPI-M MPIESM1.2-LR model output prepared for CMIP6 GeoMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.751 .
MPI-M MPI-ESM1-2-LR LS3MIP Stracke, Tobias; Wieners, Karl-Hermann; Giorgetta, Marco; Jungclaus, Johann; Reick, Christian; Esch, Monika; Bittner, Matthias; Legutke, Stephanie; Schupfner, Martin; Wachsmann, Fabian; Gayler, Veronika; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). MPI-M MPIESM1.2-LR model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.760 .
MPI-M MPI-ESM1-2-LR LUMIP Pongratz, Julia; Hartung, Kerstin; Wieners, Karl-Hermann; Giorgetta, Marco; Jungclaus, Johann; Reick, Christian; Esch, Monika; Bittner, Matthias; Legutke, Stephanie; Schupfner, Martin; Wachsmann, Fabian; Gayler, Veronika; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). MPI-M MPIESM1.2-LR model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.772 .
MPI-M MPI-ESM1-2-LR PMIP Jungclaus, Johann; Mikolajewicz, Uwe; Kapsch, Marie-Luise; D'Agostino, Roberta; Wieners, Karl-Hermann; Giorgetta, Marco; Reick, Christian; Esch, Monika; Bittner, Matthias; Legutke, Stephanie; Schupfner, Martin; Wachsmann, Fabian; Gayler, Veronika; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). MPI-M MPIESM1.2-LR model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.787 .
MPI-M MPI-ESM1-2-LR RFMIP Fiedler, Stephanie; Stevens, Bjorn; Wieners, Karl-Hermann; Giorgetta, Marco; Reick, Christian; Jungclaus, Johann; Esch, Monika; Bittner, Matthias; Legutke, Stephanie; Schupfner, Martin; Wachsmann, Fabian; Gayler, Veronika; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Lorenz, Stephan; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Mikolajewicz, Uwe; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). MPI-M MPIESM1.2-LR model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.784 .
MPI-M MPI-ESM1-2-LR ScenarioMIP Wieners, Karl-Hermann; Giorgetta, Marco; Jungclaus, Johann; Reick, Christian; Esch, Monika; Bittner, Matthias; Gayler, Veronika; Haak, Helmuth; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; von Storch, Jin-Song; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2019). MPI-M MPIESM1.2-LR model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.793 .
MPI-M MPI-ESM1-2-XR HighResMIP von Storch, Jin-Song; Putrasahan, Dian; Lohmann, Katja; Gutjahr, Oliver; Jungclaus, Johann; Bittner, Matthias; Haak, Helmuth; Wieners, Karl-Hermann; Giorgetta, Marco; Reick, Christian; Esch, Monika; Gayler, Veronika; de Vrese, Philipp; Raddatz, Thomas; Mauritsen, Thorsten; Behrens, Jörg; Brovkin, Victor; Claussen, Martin; Crueger, Traute; Fast, Irina; Fiedler, Stephanie; Hagemann, Stefan; Hohenegger, Cathy; Jahns, Thomas; Kloster, Silvia; Kinne, Stefan; Lasslop, Gitta; Kornblueh, Luis; Marotzke, Jochem; Matei, Daniela; Meraner, Katharina; Mikolajewicz, Uwe; Modali, Kameswarrao; Müller, Wolfgang; Nabel, Julia; Notz, Dirk; Peters, Karsten; Pincus, Robert; Pohlmann, Holger; Pongratz, Julia; Rast, Sebastian; Schmidt, Hauke; Schnur, Reiner; Schulzweida, Uwe; Six, Katharina; Stevens, Bjorn; Voigt, Aiko; Roeckner, Erich (2017). MPI-M MPI-ESM1.2-XR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10290 .
MRI MRI-AGCM3-2-H HighResMIP Mizuta, Ryo; Yoshimura, Hiromasa; Ose, Tomoaki; Hosaka, Masahiro; Yukimoto, Seiji (2019). MRI MRI-AGCM3-2-H model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10942 .
MRI MRI-AGCM3-2-S HighResMIP Mizuta, Ryo; Yoshimura, Hiromasa; Ose, Tomoaki; Hosaka, Masahiro; Yukimoto, Seiji (2019). MRI MRI-AGCM3-2-S model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1625 .
MRI MRI-ESM2-0 AerChemMIP Yukimoto, Seiji; Koshiro, Tsuyoshi; Kawai, Hideaki; Oshima, Naga; Yoshida, Kohei; Urakawa, Shogo; Tsujino, Hiroyuki; Deushi, Makoto; Tanaka, Taichu; Hosaka, Masahiro; Yoshimura, Hiromasa; Shindo, Eiki; Mizuta, Ryo; Ishii, Masayoshi; Obata, Atsushi; Adachi, Yukimasa (2019). MRI MRI-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.633 .
MRI MRI-ESM2-0 C4MIP Yukimoto, Seiji; Koshiro, Tsuyoshi; Kawai, Hideaki; Oshima, Naga; Yoshida, Kohei; Urakawa, Shogo; Tsujino, Hiroyuki; Deushi, Makoto; Tanaka, Taichu; Hosaka, Masahiro; Yoshimura, Hiromasa; Shindo, Eiki; Mizuta, Ryo; Ishii, Masayoshi; Obata, Atsushi; Adachi, Yukimasa (2019). MRI MRI-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.623 .
MRI MRI-ESM2-0 CFMIP Yukimoto, Seiji; Koshiro, Tsuyoshi; Kawai, Hideaki; Oshima, Naga; Yoshida, Kohei; Urakawa, Shogo; Tsujino, Hiroyuki; Deushi, Makoto; Tanaka, Taichu; Hosaka, Masahiro; Yoshimura, Hiromasa; Shindo, Eiki; Mizuta, Ryo; Ishii, Masayoshi; Obata, Atsushi; Adachi, Yukimasa (2019). MRI MRI-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.625 .
MRI MRI-ESM2-0 CMIP Yukimoto, Seiji; Koshiro, Tsuyoshi; Kawai, Hideaki; Oshima, Naga; Yoshida, Kohei; Urakawa, Shogo; Tsujino, Hiroyuki; Deushi, Makoto; Tanaka, Taichu; Hosaka, Masahiro; Yoshimura, Hiromasa; Shindo, Eiki; Mizuta, Ryo; Ishii, Masayoshi; Obata, Atsushi; Adachi, Yukimasa (2019). MRI MRI-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.621 .
MRI MRI-ESM2-0 DAMIP Yukimoto, Seiji; Koshiro, Tsuyoshi; Kawai, Hideaki; Oshima, Naga; Yoshida, Kohei; Urakawa, Shogo; Tsujino, Hiroyuki; Deushi, Makoto; Tanaka, Taichu; Hosaka, Masahiro; Yoshimura, Hiromasa; Shindo, Eiki; Mizuta, Ryo; Ishii, Masayoshi; Obata, Atsushi; Adachi, Yukimasa (2019). MRI MRI-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.634 .
MRI MRI-ESM2-0 DCPP Yukimoto, Seiji; Koshiro, Tsuyoshi; Kawai, Hideaki; Oshima, Naga; Yoshida, Kohei; Urakawa, Shogo; Tsujino, Hiroyuki; Deushi, Makoto; Tanaka, Taichu; Hosaka, Masahiro; Yoshimura, Hiromasa; Shindo, Eiki; Mizuta, Ryo; Ishii, Masayoshi; Obata, Atsushi; Adachi, Yukimasa (2020). MRI MRI-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 DCPP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.630 .
MRI MRI-ESM2-0 FAFMIP Yukimoto, Seiji; Koshiro, Tsuyoshi; Kawai, Hideaki; Oshima, Naga; Yoshida, Kohei; Urakawa, Shogo; Tsujino, Hiroyuki; Deushi, Makoto; Tanaka, Taichu; Hosaka, Masahiro; Yoshimura, Hiromasa; Shindo, Eiki; Mizuta, Ryo; Ishii, Masayoshi; Obata, Atsushi; Adachi, Yukimasa (2019). MRI MRI-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 FAFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.632 .
MRI MRI-ESM2-0 GMMIP Yukimoto, Seiji; Koshiro, Tsuyoshi; Kawai, Hideaki; Oshima, Naga; Yoshida, Kohei; Urakawa, Shogo; Tsujino, Hiroyuki; Deushi, Makoto; Tanaka, Taichu; Hosaka, Masahiro; Yoshimura, Hiromasa; Shindo, Eiki; Mizuta, Ryo; Ishii, Masayoshi; Obata, Atsushi; Adachi, Yukimasa (2019). MRI MRI-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.626 .
MRI MRI-ESM2-0 OMIP Yukimoto, Seiji; Koshiro, Tsuyoshi; Kawai, Hideaki; Oshima, Naga; Yoshida, Kohei; Urakawa, Shogo; Tsujino, Hiroyuki; Deushi, Makoto; Tanaka, Taichu; Hosaka, Masahiro; Yoshimura, Hiromasa; Shindo, Eiki; Mizuta, Ryo; Ishii, Masayoshi; Obata, Atsushi; Adachi, Yukimasa (2020). MRI MRI-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.637 .
MRI MRI-ESM2-0 PMIP Yukimoto, Seiji; Koshiro, Tsuyoshi; Kawai, Hideaki; Oshima, Naga; Yoshida, Kohei; Urakawa, Shogo; Tsujino, Hiroyuki; Deushi, Makoto; Tanaka, Taichu; Hosaka, Masahiro; Yoshimura, Hiromasa; Shindo, Eiki; Mizuta, Ryo; Ishii, Masayoshi; Obata, Atsushi; Adachi, Yukimasa (2019). MRI MRI-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.636 .
MRI MRI-ESM2-0 RFMIP Yukimoto, Seiji; Koshiro, Tsuyoshi; Kawai, Hideaki; Oshima, Naga; Yoshida, Kohei; Urakawa, Shogo; Tsujino, Hiroyuki; Deushi, Makoto; Tanaka, Taichu; Hosaka, Masahiro; Yoshimura, Hiromasa; Shindo, Eiki; Mizuta, Ryo; Ishii, Masayoshi; Obata, Atsushi; Adachi, Yukimasa (2019). MRI MRI-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.635 .
MRI MRI-ESM2-0 ScenarioMIP Yukimoto, Seiji; Koshiro, Tsuyoshi; Kawai, Hideaki; Oshima, Naga; Yoshida, Kohei; Urakawa, Shogo; Tsujino, Hiroyuki; Deushi, Makoto; Tanaka, Taichu; Hosaka, Masahiro; Yoshimura, Hiromasa; Shindo, Eiki; Mizuta, Ryo; Ishii, Masayoshi; Obata, Atsushi; Adachi, Yukimasa (2019). MRI MRI-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.638 .
NASA-GISS GISS-E2-1-G AerChemMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2019). NASA-GISS GISS-E2.1G model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2059 .
NASA-GISS GISS-E2-1-G C4MIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2019). NASA-GISS GISS-E2.1G model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2060 .
NASA-GISS GISS-E2-1-G CFMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2018). NASA-GISS GISS-E2.1G model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2061 .
NASA-GISS GISS-E2-1-G CMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2018). NASA-GISS GISS-E2.1G model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1400 .
NASA-GISS GISS-E2-1-G DAMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2018). NASA-GISS GISS-E2.1G model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2062 .
NASA-GISS GISS-E2-1-G ISMIP6 NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2018). NASA-GISS GISS-E2.1G model output prepared for CMIP6 ISMIP6. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2066 .
NASA-GISS GISS-E2-1-G LS3MIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2018). NASA-GISS GISS-E2.1G model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2067 .
NASA-GISS GISS-E2-1-G LUMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2018). NASA-GISS GISS-E2.1G model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2068 .
NASA-GISS GISS-E2-1-G PMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2019). NASA-GISS GISS-E2.1G model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2071 .
NASA-GISS GISS-E2-1-G RFMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2019). NASA-GISS GISS-E2.1G model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2072 .
NASA-GISS GISS-E2-1-G ScenarioMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2020). NASA-GISS GISS-E2.1G model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2074 .
NASA-GISS GISS-E2-1-G-CC C4MIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2019). NASA-GISS GISS-E2-1-G-CC model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11656 .
NASA-GISS GISS-E2-1-G-CC CMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2019). NASA-GISS GISS-E2-1-G-CC model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11657 .
NASA-GISS GISS-E2-1-H CFMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2019). NASA-GISS GISS-E2.1H model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13941 .
NASA-GISS GISS-E2-1-H CMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2018). NASA-GISS GISS-E2.1H model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1421 .
NASA-GISS GISS-E2-2-G CFMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2019). NASA-GISS GISS-E2-2-G model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11659 .
NASA-GISS GISS-E2-2-G CMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2019). NASA-GISS GISS-E2-2-G model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2081 .
NASA-GISS GISS-E3-G RFMIP NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) (2019). NASA-GISS GISS-E3-G model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2098 .
NCAR CESM1-1-CAM5-CMIP5 DCPP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM1-1-CAM5-CMIP5 model output prepared for CMIP6 DCPP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11542 .
NCAR CESM1-CAM5-SE-HR HighResMIP Gent, Peter (2020). NCAR CESM1-CAM5-SE-HR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14220 .
NCAR CESM1-CAM5-SE-LR HighResMIP Gent, Peter (2020). NCAR CESM1-CAM5-SE-LR model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14262 .
NCAR CESM1-WACCM-SC PAMIP Peings, Yannick (2020). UCI CESM1-WACCM-SC model output prepared for CMIP6 PAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.12281 .
NCAR CESM2 AerChemMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2181 .
NCAR CESM2 C4MIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2182 .
NCAR CESM2 CDRMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 CDRMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2183 .
NCAR CESM2 CFMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2184 .
NCAR CESM2 CMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2185 .
NCAR CESM2 DAMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2187 .
NCAR CESM2 FAFMIP Danabasoglu, Gokhan (2020). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 FAFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14052 .
NCAR CESM2 GMMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2190 .
NCAR CESM2 ISMIP6 Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 ISMIP6. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2193 .
NCAR CESM2 LS3MIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 LS3MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2194 .
NCAR CESM2 LUMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2195 .
NCAR CESM2 OMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2196 .
NCAR CESM2 PAMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 PAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2197 .
NCAR CESM2 PMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2198 .
NCAR CESM2 RFMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2199 .
NCAR CESM2 ScenarioMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2201 .
NCAR CESM2-FV2 CMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2-FV2 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11281 .
NCAR CESM2-WACCM AerChemMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2-WACCM model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10023 .
NCAR CESM2-WACCM CMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2-WACCM model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10024 .
NCAR CESM2-WACCM GeoMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2-WACCM model output prepared for CMIP6 GeoMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10025 .
NCAR CESM2-WACCM RFMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2-WACCM model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14053 .
NCAR CESM2-WACCM ScenarioMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2-WACCM model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10026 .
NCAR CESM2-WACCM-FV2 CMIP Danabasoglu, Gokhan (2019). NCAR CESM2-WACCM-FV2 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11282 .
NCC NorCPM1 CMIP Bethke, Ingo; Wang, Yiguo; Counillon, François; Kimmritz, Madlen; Fransner, Filippa; Samuelsen, Annette; Langehaug, Helene Reinertsen; Chiu, Ping-Gin; Bentsen, Mats; Guo, Chuncheng; Tjiputra, Jerry; Kirkevåg, Alf; Oliviè, Dirk Jan Leo; Seland, Øyvind; Fan, Yuanchao; Lawrence, Peter; Eldevik, Tor; Keenlyside, Noel (2019). NCC NorCPM1 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10843 .
NCC NorCPM1 DCPP Bethke, Ingo; Wang, Yiguo; Counillon, François; Kimmritz, Madlen; Fransner, Filippa; Samuelsen, Annette; Langehaug, Helene Reinertsen; Chiu, Ping-Gin; Bentsen, Mats; Guo, Chuncheng; Tjiputra, Jerry; Kirkevåg, Alf; Oliviè, Dirk Jan Leo; Seland, Øyvind; Fan, Yuanchao; Lawrence, Peter; Eldevik, Tor; Keenlyside, Noel (2019). NCC NorCPM1 model output prepared for CMIP6 DCPP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10844 .
NCC NorESM1-F CMIP Guo, Chuncheng; Bentsen, Mats; Bethke, Ingo; Ilicak, Mehmet; Tjiputra, Jerry; Toniazzo, Thomas; Schwinger, Jörg; Otterå, Odd Helge (2019). NCC NorESM1-F model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11543 .
NCC NorESM1-F PMIP Guo, Chuncheng; Bentsen, Mats; Bethke, Ingo; Ilicak, Mehmet; Tjiputra, Jerry; Toniazzo, Thomas; Schwinger, Jörg; Otterå, Odd Helge (2019). NCC NorESM1-F model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11544 .
NCC NorESM2-LM AerChemMIP Oliviè, Dirk Jan Leo; Bentsen, Mats; Seland, Øyvind; Toniazzo, Thomas; Gjermundsen, Ada; Graff, Lise Seland; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Kirkevåg, Alf; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry; Aas, Kjetil Schanke; Bethke, Ingo; Fan, Yuanchao; Griesfeller, Jan; Grini, Alf; Guo, Chuncheng; Ilicak, Mehmet; Karset, Inger Helene Hafsahl; Landgren, Oskar Andreas; Liakka, Johan; Moseid, Kine Onsum; Nummelin, Aleksi; Spensberger, Clemens; Tang, Hui; Zhang, Zhongshi; Heinze, Christoph; Iversen, Trond; Schulz, Michael (2019). NCC NorESM2-LM model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.574 .
NCC NorESM2-LM C4MIP Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry; Seland, Øyvind; Bentsen, Mats; Oliviè, Dirk Jan Leo; Toniazzo, Thomas; Gjermundsen, Ada; Graff, Lise Seland; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Kirkevåg, Alf; Aas, Kjetil Schanke; Bethke, Ingo; Fan, Yuanchao; Gao, Shuang; Griesfeller, Jan; Grini, Alf; Guo, Chuncheng; Ilicak, Mehmet; Karset, Inger Helene Hafsahl; Liakka, Johan; Moseid, Kine Onsum; Nummelin, Aleksi; Tang, Hui; Zhang, Zhongshi; Heinze, Christoph; Iversen, Trond; Schulz, Michael (2019). NCC NorESM2-LM model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13721 .
NCC NorESM2-LM CDRMIP Tjiputra, Jerry; Schwinger, Jörg; Seland, Øyvind; Bentsen, Mats; Oliviè, Dirk Jan Leo; Toniazzo, Thomas; Gjermundsen, Ada; Graff, Lise Seland; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Kirkevåg, Alf; Aas, Kjetil Schanke; Bethke, Ingo; Fan, Yuanchao; Gao, Shuang; Griesfeller, Jan; Grini, Alf; Guo, Chuncheng; Ilicak, Mehmet; Karset, Inger Helene Hafsahl; Liakka, Johan; Moseid, Kine Onsum; Nummelin, Aleksi; Tang, Hui; Zhang, Zhongshi; Heinze, Christoph; Iversen, Trond; Schulz, Michael (2019). NCC NorESM2-LM model output prepared for CMIP6 CDRMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13722 .
NCC NorESM2-LM CMIP Seland, Øyvind; Bentsen, Mats; Oliviè, Dirk Jan Leo; Toniazzo, Thomas; Gjermundsen, Ada; Graff, Lise Seland; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Kirkevåg, Alf; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry; Aas, Kjetil Schanke; Bethke, Ingo; Fan, Yuanchao; Griesfeller, Jan; Grini, Alf; Guo, Chuncheng; Ilicak, Mehmet; Karset, Inger Helene Hafsahl; Landgren, Oskar Andreas; Liakka, Johan; Moseid, Kine Onsum; Nummelin, Aleksi; Spensberger, Clemens; Tang, Hui; Zhang, Zhongshi; Heinze, Christoph; Iversen, Trond; Schulz, Michael (2019). NCC NorESM2-LM model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.502 .
NCC NorESM2-LM DAMIP Seland, Øyvind; Bentsen, Mats; Oliviè, Dirk Jan Leo; Toniazzo, Thomas; Gjermundsen, Ada; Graff, Lise Seland; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Kirkevåg, Alf; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry; Aas, Kjetil Schanke; Bethke, Ingo; Fan, Yuanchao; Griesfeller, Jan; Grini, Alf; Guo, Chuncheng; Ilicak, Mehmet; Karset, Inger Helene Hafsahl; Landgren, Oskar Andreas; Liakka, Johan; Moseid, Kine Onsum; Nummelin, Aleksi; Spensberger, Clemens; Tang, Hui; Zhang, Zhongshi; Heinze, Christoph; Iversen, Trond; Schulz, Michael (2019). NCC NorESM2-LM model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.580 .
NCC NorESM2-LM LUMIP Cai, Lei; Lee, Hanna; Aas, Kjetil Schanke; Bentsen, Mats; Seland, Øyvind; Oliviè, Dirk Jan Leo; Toniazzo, Thomas; Gjermundsen, Ada; Graff, Lise Seland; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Kirkevåg, Alf; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry; Bethke, Ingo; Fan, Yuanchao; Griesfeller, Jan; Grini, Alf; Guo, Chuncheng; Ilicak, Mehmet; Karset, Inger Helene Hafsahl; Landgren, Oskar Andreas; Liakka, Johan; Moseid, Kine Onsum; Nummelin, Aleksi; Spensberger, Clemens; Tang, Hui; Zhang, Zhongshi; Heinze, Christoph; Iversen, Trond; Schulz, Michael (2020). NCC NorESM2-LM model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.562 .
NCC NorESM2-LM OMIP Bentsen, Mats; Ilicak, Mehmet; Nummelin, Aleksi; Guo, Chuncheng; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry (2019). NCC NorESM2-LM model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.598 .
NCC NorESM2-LM PAMIP Graff, Lise Seland; Bentsen, Mats; Oliviè, Dirk Jan Leo; Seland, Øyvind; Toniazzo, Thomas; Gjermundsen, Ada; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Kirkevåg, Alf; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry; Aas, Kjetil Schanke; Bethke, Ingo; Fan, Yuanchao; Griesfeller, Jan; Grini, Alf; Guo, Chuncheng; Ilicak, Mehmet; Karset, Inger Helene Hafsahl; Landgren, Oskar Andreas; Liakka, Johan; Moseid, Kine Onsum; Nummelin, Aleksi; Spensberger, Clemens; Tang, Hui; Zhang, Zhongshi; Heinze, Christoph; Iversen, Trond; Schulz, Michael (2019). NCC NorESM2-LM model output prepared for CMIP6 PAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13723 .
NCC NorESM2-LM PMIP Zhang, Zhongshi; Bentsen, Mats; Oliviè, Dirk Jan Leo; Seland, Øyvind; Toniazzo, Thomas; Gjermundsen, Ada; Graff, Lise Seland; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Kirkevåg, Alf; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry; Aas, Kjetil Schanke; Bethke, Ingo; Fan, Yuanchao; Griesfeller, Jan; Grini, Alf; Guo, Chuncheng; Ilicak, Mehmet; Karset, Inger Helene Hafsahl; Landgren, Oskar Andreas; Liakka, Johan; Moseid, Kine Onsum; Nummelin, Aleksi; Spensberger, Clemens; Tang, Hui; Heinze, Christoph; Iversen, Trond; Schulz, Michael (2019). NCC NorESM2-LM model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.592 .
NCC NorESM2-LM RFMIP Oliviè, Dirk Jan Leo; Bentsen, Mats; Seland, Øyvind; Toniazzo, Thomas; Gjermundsen, Ada; Graff, Lise Seland; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Kirkevåg, Alf; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry; Aas, Kjetil Schanke; Bethke, Ingo; Fan, Yuanchao; Griesfeller, Jan; Grini, Alf; Guo, Chuncheng; Ilicak, Mehmet; Karset, Inger Helene Hafsahl; Landgren, Oskar Andreas; Liakka, Johan; Moseid, Kine Onsum; Nummelin, Aleksi; Spensberger, Clemens; Tang, Hui; Zhang, Zhongshi; Heinze, Christoph; Iversen, Trond; Schulz, Michael (2019). NCC NorESM2-LM model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.586 .
NCC NorESM2-LM ScenarioMIP Seland, Øyvind; Bentsen, Mats; Oliviè, Dirk Jan Leo; Toniazzo, Thomas; Gjermundsen, Ada; Graff, Lise Seland; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Kirkevåg, Alf; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry; Aas, Kjetil Schanke; Bethke, Ingo; Fan, Yuanchao; Griesfeller, Jan; Grini, Alf; Guo, Chuncheng; Ilicak, Mehmet; Karset, Inger Helene Hafsahl; Landgren, Oskar Andreas; Liakka, Johan; Moseid, Kine Onsum; Nummelin, Aleksi; Spensberger, Clemens; Tang, Hui; Zhang, Zhongshi; Heinze, Christoph; Iversen, Trond; Schulz, Michael (2019). NCC NorESM2-LM model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.604 .
NCC NorESM2-MM CMIP Bentsen, Mats; Oliviè, Dirk Jan Leo; Seland, Øyvind; Toniazzo, Thomas; Gjermundsen, Ada; Graff, Lise Seland; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Kirkevåg, Alf; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry; Aas, Kjetil Schanke; Bethke, Ingo; Fan, Yuanchao; Griesfeller, Jan; Grini, Alf; Guo, Chuncheng; Ilicak, Mehmet; Karset, Inger Helene Hafsahl; Landgren, Oskar Andreas; Liakka, Johan; Moseid, Kine Onsum; Nummelin, Aleksi; Spensberger, Clemens; Tang, Hui; Zhang, Zhongshi; Heinze, Christoph; Iversen, Trond; Schulz, Michael (2019). NCC NorESM2-MM model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.506 .
NCC NorESM2-MM RFMIP Oliviè, Dirk Jan Leo; Bentsen, Mats; Seland, Øyvind; Toniazzo, Thomas; Gjermundsen, Ada; Graff, Lise Seland; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Kirkevåg, Alf; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry; Aas, Kjetil Schanke; Bethke, Ingo; Fan, Yuanchao; Griesfeller, Jan; Grini, Alf; Guo, Chuncheng; Ilicak, Mehmet; Karset, Inger Helene Hafsahl; Landgren, Oskar Andreas; Liakka, Johan; Moseid, Kine Onsum; Nummelin, Aleksi; Spensberger, Clemens; Tang, Hui; Zhang, Zhongshi; Heinze, Christoph; Iversen, Trond; Schulz, Michael (2020). NCC NorESM2-MM model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.590 .
NCC NorESM2-MM ScenarioMIP Bentsen, Mats; Oliviè, Dirk Jan Leo; Seland, Øyvind; Toniazzo, Thomas; Gjermundsen, Ada; Graff, Lise Seland; Debernard, Jens Boldingh; Gupta, Alok Kumar; He, Yanchun; Kirkevåg, Alf; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry; Aas, Kjetil Schanke; Bethke, Ingo; Fan, Yuanchao; Griesfeller, Jan; Grini, Alf; Guo, Chuncheng; Ilicak, Mehmet; Karset, Inger Helene Hafsahl; Landgren, Oskar Andreas; Liakka, Johan; Moseid, Kine Onsum; Nummelin, Aleksi; Spensberger, Clemens; Tang, Hui; Zhang, Zhongshi; Heinze, Christoph; Iversen, Trond; Schulz, Michael (2019). NCC NorESM2-MM model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.608 .
NERC HadGEM3-GC31-HH HighResMIP Coward, Andrew; Roberts, Malcolm (2018). NERC HadGEM3-GC31-HH model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1822 .
NERC HadGEM3-GC31-HM HighResMIP Schiemann, Reinhard; Vidale, Pier Luigi; Hatcher, Ros; Roberts, Malcolm (2019). NERC HadGEM3-GC31-HM model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1824 .
NERC HadGEM3-GC31-LL PMIP Williams, Charlie; Lunt, Dan; Singarayer, Joy; Guarino, Maria Vittoria (2020). NERC HadGEM3-GC31-LL model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.12067 .
NERC UKESM1-0-LL AerChemMIP O'Connor, Fiona (2020). NERC UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.405 .
NIMS-KMA KACE-1-0-G CMIP Byun, Young-Hwa; Lim, Yoon-Jin; Sung, Hyun Min; Kim, Jisun; Sun, Minah; Kim, Byeong-Hyeon (2019). NIMS-KMA KACE1.0-G model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2241 .
NIMS-KMA KACE-1-0-G ScenarioMIP Byun, Young-Hwa; Lim, Yoon-Jin; Shim, Sungbo; Sung, Hyun Min; Sun, Minah; Kim, Jisun; Kim, Byeong-Hyeon; Lee, Jae-Hee; Moon, Hyejin (2019). NIMS-KMA KACE1.0-G model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2242 .
NIMS-KMA UKESM1-0-LL AerChemMIP Shim, Sungbo; Lim, Yoon-Jin; Byun, Young-Hwa; Seo, Jeongbyn; Kwon, Sanghun; Kim, Byeong-Hyeon (2020). NIMS-KMA UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2243 .
NIMS-KMA UKESM1-0-LL CMIP Shim, Sungbo; Lim, Yoon-Jin; Byun, Young-Hwa; Seo, Jeongbyn; Kwon, Sanghun; Kim, Byeong-Hyeon (2020). NIMS-KMA UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2245 .
NIMS-KMA UKESM1-0-LL ScenarioMIP Shim, Sungbo; Lim, Yoon-Jin; Byun, Young-Hwa; Seo, Jeongbyn; Kwon, Sanghun; Kim, Byeong-Hyeon (2020). NIMS-KMA UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2250 .
NIWA UKESM1-0-LL AerChemMIP Dalvi, Mohit; Abraham, Luke; Archibald, Alex; Folberth, Gerd; Griffiths, Paul; Johnson, Ben; Keeble, James; Morgenstern, Olaf; Mulcahy, Jane; Richardson, Mark; Robertson, Eddy; Shim, Sungbo; Teixeira, João; Turnock, Steven; Williams, Jonny; Zeng, Guang (2019). NIWA UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1741 .
NOAA-GFDL GFDL-AM4 CMIP Zhao, Ming; Golaz, Christophe; Held, Isaac M; Guo, Huan; Balaji, V; Benson, Rusty; Blanton, Chris; Chen, Jan-Huey; Chen, Xi; Donner, Leo J.; Dunne, John P.; Dunne, Krista A.; Durachta, Jeff; Fan, Songmiao; Freidenreich, Stuart; Garner, Steve; Ginoux, Paul; Harris, Lucas; Horowitz, Larry W.; Krasting, John P.; Langenhorst, Amy; Liang, Zhi; Lin, Pu; Lin, Shian-Jiann; Malyshev, Sergey; Mason, Erik; Milly, Chris; Ming, Yi; Naik, Vaishali; Nikonov, Serguei; Paulot, Fabien; Paynter, David J; Phillipps, Peter; Radhakrishnan, Aparna; Ramaswamy, V; Robinson, Thomas; Schwarzkopf, Daniel M; Seman, Charles J; Shevliakova, Elena; Shen, Zhaoyi; Shin, Hyeyum; Silvers, Levi; Wilson, John; Winton, Michael; Wittenberg, Andrew T.; Wyman, Bruce; Xiang , Baoqiang (2018). NOAA-GFDL GFDL-AM4 model output. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1401 .
NOAA-GFDL GFDL-CM4 CFMIP Silvers, Levi; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; John, Jasmin G; Radhakrishnan, Aparna; Rand, Kristopher; Balaji, V; Dupuis, Christopher; Durachta, Jeff; Guo, Huan; Hemler, Richard; Lin, Pu; Nikonov, Serguei; Paynter, David J; Ploshay, Jeffrey; Vahlenkamp, Hans; Wilson, Chandin; Wyman, Bruce; Robinson, Thomas; Zeng, Yujin; Zhao, Ming (2018). NOAA-GFDL GFDL-CM4 model output prepared for CMIP6 CFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1641 .
NOAA-GFDL GFDL-CM4 CMIP Guo, Huan; John, Jasmin G; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; Nikonov, Serguei; Radhakrishnan, Aparna; Rand, Kristopher; Zadeh, Niki T.; Balaji, V; Durachta, Jeff; Dupuis, Christopher; Menzel, Raymond; Robinson, Thomas; Underwood, Seth; Vahlenkamp, Hans; Bushuk, Mitchell; Dunne, Krista A.; Dussin, Raphael; Gauthier, Paul PG; Ginoux, Paul; Griffies, Stephen M.; Hallberg, Robert; Harrison, Matthew; Hurlin, William; Lin, Pu; Malyshev, Sergey; Naik, Vaishali; Paulot, Fabien; Paynter, David J; Ploshay, Jeffrey; Reichl, Brandon G; Schwarzkopf, Daniel M; Seman, Charles J; Shao, Andrew; Silvers, Levi; Wyman, Bruce; Yan, Xiaoqin; Zeng, Yujin; Adcroft, Alistair; Dunne, John P.; Held, Isaac M; Krasting, John P.; Horowitz, Larry W.; Milly, P.C.D; Shevliakova, Elena; Winton, Michael; Zhao, Ming; Zhang, Rong (2018). NOAA-GFDL GFDL-CM4 model output. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1402 .
NOAA-GFDL GFDL-CM4 DAMIP Ploshay, Jeffrey; Hurlin, William; John, Jasmin G; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; Radhakrishnan, Aparna; Rand, Kristopher; Vahlenkamp, Hans; Zadeh, Niki T.; Wilson, Chandin; Paynter, David J; Winton, Michael; Zeng, Yujin; Knutson, Thomas (2018). NOAA-GFDL GFDL-CM4 model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11383 .
NOAA-GFDL GFDL-CM4 GMMIP Xiang , Baoqiang; Blanton, Chris; Guo, Huan; Harris, Lucas; Held, Isaac M; John, Jasmin G.; McHugh, Colleen; Ming, Yi; Ploshay, Jeffrey; Radhakrishnan, Aparna; Rand, Kristopher; Vahlenkamp, Hans; Wilson, Chandin; Zhao, Ming (2018). NOAA-GFDL GFDL-CM4 model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1642 .
NOAA-GFDL GFDL-CM4 OMIP Adcroft, Alistair; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; Nikonov, Serguei; Radhakrishnan, Aparna; Zadeh, Niki T.; Anderson, Whit; Bushuk, Mitchell; Dufour, Carolina O; Dunne, John P.; Griffies, Stephen M.; Hallberg, Robert; Harrison, Matthew; Held, Isaac M; Jansen, Malte F; John, Jasmin G; Krasting, John P.; Langenhorst, Amy; Legg, Sony; Liang, Zhi; Reichl, Brandon G; Rosati, Anthony; Samuels, Bonita L.; Shao, Andrew; Stouffer, Ronald; Winton, Michael; Wittenberg, Andrew T.; Xiang , Baoqiang; Zhang, Rong (2018). NOAA-GFDL GFDL-CM4 model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1403 .
NOAA-GFDL GFDL-CM4 RFMIP Paynter, David J; Menzel, Raymond; Jones, Alexandra; Schwarzkopf, Daniel M; Freidenreich, Stuart; Wyman, Bruce; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; Radhakrishnan, Aparna; Vahlenkamp, Hans; Rand, Kristopher; Silvers, Levi; Guo, Huan; John, Jasmin G; Ploshay, Jeffrey; Balaji, V; Wilson, Chandin (2018). NOAA-GFDL GFDL-CM4 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1643 .
NOAA-GFDL GFDL-CM4 ScenarioMIP Guo, Huan; John, Jasmin G; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; Nikonov, Serguei; Radhakrishnan, Aparna; Rand, Kristopher; Zadeh, Niki T.; Balaji, V; Durachta, Jeff; Dupuis, Christopher; Menzel, Raymond; Robinson, Thomas; Underwood, Seth; Vahlenkamp, Hans; Dunne, Krista A.; Gauthier, Paul PG; Ginoux, Paul; Griffies, Stephen M.; Hallberg, Robert; Harrison, Matthew; Hurlin, William; Lin, Pu; Malyshev, Sergey; Naik, Vaishali; Paulot, Fabien; Paynter, David J; Ploshay, Jeffrey; Schwarzkopf, Daniel M; Seman, Charles J; Shao, Andrew; Silvers, Levi; Wyman, Bruce; Yan, Xiaoqin; Zeng, Yujin; Adcroft, Alistair; Dunne, John P.; Held, Isaac M; Krasting, John P.; Horowitz, Larry W.; Milly, Chris; Shevliakova, Elena; Winton, Michael; Zhao, Ming; Zhang, Rong (2018). NOAA-GFDL GFDL-CM4 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9242 .
NOAA-GFDL GFDL-CM4C192 HighResMIP Zhao, Ming; Blanton, Chris; John, Jasmin G; Radhakrishnan, Aparna; Zadeh, Niki T.; McHugh, Colleen; Rand, Kristopher; Vahlenkamp, Hans; Wilson, Chandin; Ginoux, Paul; Malyshev, Sergey; Wyman, Bruce; Guo, Huan; Balaji, V; Held, Isaac M; Dunne, John P.; Winton, Michael; Adcroft, Alistair; Milly, P.C.D; Shevliakova, Elena; Knutson, Thomas; Ploshay, Jeffrey; Zeng, Yujin (2018). NOAA-GFDL GFDL-CM4C192 model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2262 .
NOAA-GFDL GFDL-ESM2M FAFMIP Hurlin, William; Winton, Michael; Griffies, Stephen M.; Blanton, Chris; John, Jasmin G; McHugh, Colleen; Nikonov, Serguei; Radhakrishnan, Aparna; Rand, Kristopher; Vahlenkamp, Hans; Wilson, Chandin (2018). NOAA-GFDL GFDL-ESM2M model output prepared for CMIP6 FAFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1645 .
NOAA-GFDL GFDL-ESM4 AerChemMIP Horowitz, Larry W.; Naik, Vaishali; Sentman, Lori; Paulot, Fabien; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; Radhakrishnan, Aparna; Rand, Kristopher; Vahlenkamp, Hans; Zadeh, Niki T.; Wilson, Chandin; Ginoux, Paul; He, Jian; John, Jasmin G.; Lin, Meiyun; Paynter, David J; Ploshay, Jeffrey; Zhang, Alex; Zeng, Yujin (2018). NOAA-GFDL GFDL-ESM4 model output prepared for CMIP6 AerChemMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1404 .
NOAA-GFDL GFDL-ESM4 C4MIP Krasting, John P.; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; Radhakrishnan, Aparna; John, Jasmin G.; Rand, Kristopher; Nikonov, Serguei; Vahlenkamp, Hans; Zadeh, Niki T.; Dunne, John P.; Shevliakova, Elena; Horowitz, Larry W.; Stock, Charles; Malyshev, Sergey; Ploshay, Jeffrey; Gauthier, Paul PG; Naik, Vaishali; Winton, Michael; Zeng, Yujin (2018). NOAA-GFDL GFDL-ESM4 model output prepared for CMIP6 C4MIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1405 .
NOAA-GFDL GFDL-ESM4 CDRMIP John, Jasmin G; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; Radhakrishnan, Aparna; Rand, Kristopher; Vahlenkamp, Hans; Wilson, Chandin; Zadeh, Niki T.; Dunne, John P.; Dussin, Raphael; Gauthier, Paul PG; Horowitz, Larry W.; Malyshev, Sergey; Ploshay, Jeffrey; Stock, Charles; Winton, Michael; Zeng, Yujin (2018). NOAA-GFDL GFDL-ESM4 model output prepared for CMIP6 CDRMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1981 .
NOAA-GFDL GFDL-ESM4 CMIP Krasting, John P.; John, Jasmin G; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; Nikonov, Serguei; Radhakrishnan, Aparna; Rand, Kristopher; Zadeh, Niki T.; Balaji, V; Durachta, Jeff; Dupuis, Christopher; Menzel, Raymond; Robinson, Thomas; Underwood, Seth; Vahlenkamp, Hans; Dunne, Krista A.; Gauthier, Paul PG; Ginoux, Paul; Griffies, Stephen M.; Hallberg, Robert; Harrison, Matthew; Hurlin, William; Malyshev, Sergey; Naik, Vaishali; Paulot, Fabien; Paynter, David J; Ploshay, Jeffrey; Reichl, Brandon G; Schwarzkopf, Daniel M; Seman, Charles J; Silvers, Levi; Wyman, Bruce; Zeng, Yujin; Adcroft, Alistair; Dunne, John P.; Dussin, Raphael; Guo, Huan; He, Jian; Held, Isaac M; Horowitz, Larry W.; Lin, Pu; Milly, P.C.D; Shevliakova, Elena; Stock, Charles; Winton, Michael; Wittenberg, Andrew T.; Xie, Yuanyu; Zhao, Ming (2018). NOAA-GFDL GFDL-ESM4 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1407 .
NOAA-GFDL GFDL-ESM4 DAMIP Horowitz, Larry W.; John, Jasmin G.; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; Radhakrishnan, Aparna; Rand, Kristopher; Vahlenkamp, Hans; Zadeh, Niki T.; Wilson, Chandin; Dunne, John P.; Ploshay, Jeffrey; Winton, Michael; Zeng, Yujin (2018). NOAA-GFDL GFDL-ESM4 model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1408 .
NOAA-GFDL GFDL-ESM4 LUMIP Malyshev, Sergey; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; Rand, Kristopher; Nikonov, Serguei; Radhakrishnan, Aparna; Vahlenkamp, Hans; Shevliakova, Elena; Milly, Chris; Dunne, Krista A.; Cano, Isabel Martinez; Dupuis, Christopher; John, Jasmin G; Ploshay, Jeffrey; Gauthier, Paul PG; Zeng, Yujin; Winton, Michael (2018). NOAA-GFDL GFDL-ESM4 model output prepared for CMIP6 LUMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1411 .
NOAA-GFDL GFDL-ESM4 RFMIP Paynter, David J; Rand, Kristopher; Horowitz, Larry W.; Naik, Vaishali; John, Jasmin G.; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; Radhakrishnan, Aparna; Vahlenkamp, Hans; Wilson, Chandin (2018). NOAA-GFDL GFDL-ESM4 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.11961 .
NOAA-GFDL GFDL-ESM4 ScenarioMIP John, Jasmin G; Blanton, Chris; McHugh, Colleen; Radhakrishnan, Aparna; Rand, Kristopher; Vahlenkamp, Hans; Wilson, Chandin; Zadeh, Niki T.; Dunne, John P.; Dussin, Raphael; Horowitz, Larry W.; Krasting, John P.; Lin, Pu; Malyshev, Sergey; Naik, Vaishali; Ploshay, Jeffrey; Shevliakova, Elena; Silvers, Levi; Stock, Charles; Winton, Michael; Zeng, Yujin (2018). NOAA-GFDL GFDL-ESM4 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1414 .
NOAA-GFDL GFDL-GRTCODE RFMIP Paynter, David J; Menzel, Raymond; Freidenreich, Stuart; Schwarzkopf, Daniel M; Jones, Alexandra; Wright, Garrett; Rand, Kristopher (2018). NOAA-GFDL GFDL-GRTCODE model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10404 .
NOAA-GFDL GFDL-OM4p5B OMIP Zadeh, Niki T.; Krasting, John P.; Blanton, Chris; Dunne, John P.; John, Jasmin G.; McHugh, Colleen; Radhakrishnan, Aparna; Rand, Kristopher; Vahlenkamp, Hans; Wilson, Chandin; Winton, Michael (2018). NOAA-GFDL GFDL-OM4p5B model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2264 .
NOAA-GFDL GFDL-RFM-DISORT RFMIP Paynter, David J; Menzel, Raymond; Freidenreich, Stuart; Schwarzkopf, Daniel M; Jones, Alexandra; Wright, Garrett; Rand, Kristopher (2018). NOAA-GFDL GFDL-RFM-DISORT model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10406 .
NTU TaiESM1-TIMCOM OMIP Tseng, Yu-Heng; Lee, Wei-Liang; Liang, Hsin-Chien (2020). NTU TaiESM1-TIMCOM model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.14323 .
NUIST NESM3 CMIP Cao, Jian; Wang, Bin (2019). NUIST NESMv3 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2021 .
NUIST NESM3 PMIP Cao, Jian (2019). NUIST NESMv3 model output prepared for CMIP6 PMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2026 .
NUIST NESM3 ScenarioMIP Cao, Jian (2019). NUIST NESMv3 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2027 .
RTE-RRTMGP-Consortium RTE-RRTMGP-181204 RFMIP Pincus, Robert (2019). RTE-RRTMGP-Consortium RTE+RRTMGP (2018-12-04full-resolution) model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.10124 .
SNU SAM0-UNICON CMIP Park, Sungsu; Shin, Jihoon (2019). SNU SAM0-UNICON model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1489 .
THU CIESM CMIP Huang, Wenyu (2019). THU CIESM model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1352 .
THU CIESM GMMIP Xue, Wei (2020). THU CIESM model output prepared for CMIP6 GMMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1354 .
THU CIESM ScenarioMIP Huang, Wenyu (2019). THU CIESM model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1357 .
UA MCM-UA-1-0 CMIP Stouffer, Ronald (2019). U of Arizona MCM-UA-1-0 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2421 .
UA MCM-UA-1-0 ScenarioMIP Stouffer, Ronald (2019). UA MCM-UA-1-0 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.13816 .
UHH ARTS-2-3 RFMIP Brath, Manfred (2019). UHH ARTS2.3 model output prepared for CMIP6 RFMIP. Earth System Grid Federation. doi:https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2001 .